Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 25 Март 2021г. 16:16ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 01.04.2021 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 15.01.2021 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за ретранслатор, с. Стоманево, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 15.01.2021 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана улица от о.т.897,през о.т.898,о.т.899 до о.т.900 в рамките на ПИ 20465.506.627, сключване на предварителни договори за обособяване на нова улична регулация и изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ II-411, УПИ III-410, УПИ IV-409 и поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 129, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2021 г. относно: Продължаване срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 г. за водовземане на минерална вода от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Орфей хотел” АД.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46от 01.03.2021 г. относно: Отчет за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР - ОДК/ за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47от 01.03.2021 г. относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на Общинския план за развитие на община Девин за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП - ПРЗ, за УПИ XVI - За охранителна зона на ВН и подземни гаражи, (ПИ) с идентификатор 20465.503.725 и УПИ XV - 721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 в кв. 14 по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за част от УПИ II - За стопански сгради в кв. 31 по плана на с. Триград, в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.545, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.492, част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.496 и част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.493 по кадастралната карта на с. Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 16.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи – товарен автомобил.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56от 16.03.2021 г. относно:Приемане на списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г., съгласно разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2021 г. относно: Дарение на имоти, общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 16.03.2021 г. относно: Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в урегулиран поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 17.03.2021 г. относно: Подпомагане на Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“, при кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с проектно предложение „Популяризиране на местната идентичност чрез иновативни практики на територията на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 17.03.2021 г. относно: Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 18.03.2021 г. относно: Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство”- Девин за 2020 г.

Докладва:Председателя на общински съвет

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 19.03.2021 г. относно:Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2020 г. И предстоящи задачи за 2021 година.

Докладва:Председателя на общински съвет

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 22.03.2021 г. относно:Процедурата по ликвидация на „Медицински център-1 - Девин” ЕООД гр. Девин.

Докладва:Председателя на общински съвет

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 24.03.2021 г. относно: Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2022 г.”

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 24.03.2021 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020, за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 24.03.2021 г. относно: Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“

Докладва:Кмет на Община Девин

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 24.03.2021 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2020 – 2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 24.03.2021 г. относно: Приемане на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“

Докладва:Кмет на Община Девин

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 24.03.2021 г. относно: Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Изграждане на нов горски автомобилен път „Клисе Кидик Лисичево” находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора” гр. Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт К ОбС - Девин

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер