Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 07 Май 2021г. 16:00ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 14.05.2021 година /петък/ от 14:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за част от УПИ II - За стопански сгради в кв. 31 по плана на с. Триград, в обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.545, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.492, част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.496 и част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.493 по кадастралната карта на с. Триград.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 31.03.2021 г. относно: Разглеждане на предложение за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ II за баня и фурна, кв. 15, с. Михалково.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 31.03.2021 г. относно: Отчет за изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО –73от 31.03.2021 г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за периода 2021 - 2022 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –74от 16.04.2021 г. относно: Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Новопроектиран водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк-3”, находящ се в ПИ 48547.138.22” и „Персенк-4”, находящ се в ПИ 48547.138.21 по Кадастралната карта на с. Михалково, община Девин, област Смолян и край в новопроектирана разпределителна шахта, находящя се в ПИ 48547.44.9 по Кадастралната карта на с. Михалково, община Девин, област Смолян”.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 16.04.2021 г. относно: Даване съгласие за обявяване на процедура по реда на Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на автобусни линии по три обособени позиции от общинската, областната и републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 20.04.2021 г. относно: Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. юли до м. декември 2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 26.04.2021 г. относно: Изменение на Решение № 47 от 04.05.2020 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78от 26.04.2021 г. относно:Изменение на Решение № 49 от 04.05.2020 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 26.04.2021 г. относно: Изменение на Решение № 48 от 04.05.2020 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 26.04.2021 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2020 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 26.04.2021 г. относно: Разглеждане Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 2020 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на движението.

Докладва:Председателя на Общински съвет Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 28.04.2021 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.01.2021 г. до 31.03.2021 г.

Докладва:Председателя на Общински съвет Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 29.04.2021 г. относно: Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ XVII-89, поземлен имот (ПИ) 20465.501.89, УПИ XVIII-90, 91, поземлен имот (ПИ) 20465.501.90 и поземлен имот (ПИ) 20465.501.91 в кв. 29 по плана на гр. Девин и частична промяна на уличната регулация от о.т. 371, през о.т. 372 до о.т. 373 на ул. „Акация” по плана на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 29.04.2021 г. относно:Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на фирма „Ирина Чавдарова” ЕООД с управител Ирина Стоянова Чавдарова.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер