Начало ОБЯВЛЕНИЯ Общински гори Заповед за класиране в търг с предмет: Продажба на стояща дървесина на корен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

З А П О В Е Д

   № РД-09-7/06.01.2015 г.

 

 

На основание чл. 62, ал.1,т.1 във връзка с чл. 50 т. 4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (наричана за краткост „Наредбата”) и въз основа на представения и утвърден от менна 05.01.2015г. протокол за проведения на 23.12.2014г. търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1501/с отдел 201 под-отдели З,Л,М/ на територията на Община Девин,по реда на чл.49,ал.1,т.1 от Наредбата открит с моя Заповед №РД-09-556/12.12.2014г.

 

 

I.ОДОБРЯВАМ

1. „ДОСПАТЛЕС” ЕАД- гр.Доспат,като класирал се на Първо място /Печеливш в Търга/ при критерии ”най-висока предложена цена” на търга с явно наддаване с предмет:

„Продажба на стояща дървесина на корен, от обект № 1501 с отдели 201 „З,Л,М” - който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1501 по достигната цена, с една стъпка по-нагоре от първоначалната, а именно 327825,00 лева без ДДС./триста двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева без ДДС/.

Мотиви:  

Фирмата е представила всички необходими документи, спазила е минималните изисквания към кандидат купувачите и е предложила най-високата цена по чл.61 ал.10 от Наредбата.

 

 

2. Класираните на Второ и Трето място чрез жребий, на основание чл.61 ал.11 от Наредбата

                   За класиран на Второ място - „ЗЕЙТО” ООД – с.Нова Махала общ.Батак

                  За класиран на Трето място - „ДЕНИС ТРАНС–ЛЕС” ЕООД – гр.Девин

Мотиви:

    

И двете фирми сапредставили всички необходими документи, спазили са минималните изисквания към кандидат купувачите и са предложили еднакви цени за закупуване на дървесината от обект 1501.

 

 

3. Отстраняването от участие във втория етап от търга /Наддаване чрез стъпки/ на

„МАКС-МШ” ЕООД – с.Нова Махала общ. Батак, тъй като не отговаря на минималните изисквания за участие, като е представил само четири трудови договора вместо изискуемите пет /чл.61 ал.5 т.1 от Наредбата/.

 

 

II. ОПРЕДЕЛЯМ

           „ДОСПАТЛЕС” ЕАД   - гр.Доспат с ЕИК 120067096 за спечелил процедурата - търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 1501 на територията на Община Девин с отдели 201 „З,Л,М”, който е заявил желание да закупи дървесината от обект 1501 по достигната цена, с една стъпка по-нагоре от първоначалната,а именно327825,00 лева без ДДС /триста двадесет и седем хиляди осемстотин двадесет и пет лева без ДДС/.

 

III.ДОПУСКАМ

Съгласно чл.34, ал.3 от Наредбата във връзка с чл.60 ал.1 от АПК,да се извърши предварително изпълнение на настоящата заповед,с цел навременно стартиране на дърводобива и реализацията на дървесината и даване възможност на изпълнителя на дейността да направи своевременна организация, за изпълнението на заложените по Горскостопански план на Община Девин - възобновителни сечи ,и използване на възможностите,които предоставят зимните месеци за нанасяне на по-малко вреди върху подраста в насажденията.

 

IV.НАРЕЖДАМ

1. Във връзка с изпълнението на разпоредбите на чл.62, ал.2 от Наредбата, настоящата заповед да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл.61 от АПК, както и да се публикува на сайта на Община Девин.

Изпълнението на тази част от Заповедта възлагам на Секретаря на Общината.

Настоящата заповед може да се обжалва по реда на АПК.

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВИН:

           ЦВЕТАЛИН ПЕНКОВ /п/

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер