Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Община Девин стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

                                                                                     logo proekti

 


 

 

 

Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин“, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, стартира прием на Заявления за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда на нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора, живеещи на територията на община Девин, както и подкрепа във връзка превенция разпространението на COVID-19.

I. Кандидат - потребителите на услугата „Патронажна грижа +“ е необходимо да подадат следните документи:

1. Заявление по образец и Информация за потребителя, които могат да бъдат получени на място в Общинска администрация Девин, стая № 7, ет. 3, или изтегли от ТУК. А по населените места в кметствата.


2. Декларация за обработка на лични данни (по образец);

4. Документ за самоличност (за справка);


5. Документ за самоличност на законния представител (ако е приложимо-за справка);

3. Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК (копие), епикриза или друг медицински документ (ако е приложимо).

6. Пълномощно с нотариална заверка на подписите (ако е приложимо-за справка) - в случай на упълномощаване;

II. Допустими лица, които да ползват почасови здравно-социални услуги в домашна среда, са:
·         Хора с увреждания;
·         Възрастни хора в невъзможност от самообслужване;
·         Лица над 54 г.

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа.

Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране на най–нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“.
Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на община Д
eвин.

Срок за подаване на документи – до 18.06.2021г. включително, те ще се приемат всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., на адрес: гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, стая № 7, етаж 2, сградата на Общинска администрация Девин.

 

 


 

 

www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер