Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра/фелдшер, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги, Психолог
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 01 Юни 2021г. 09:52ч.

                                                                            logo proekti

 


 

 

 

Община Девин

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144-C01

 

ОБЯВЯВА

 

            Конкурс за заемане на следните позиции: Специалист по „Здравни грижи” – Mедицинска сестра/фелдшер, Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари, Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги, Психолог

           

I. Специалист по „Здравни грижи” - Медицинска сестра/фелдшер – 1 бр. –два часа дневно

   Описание на длъжността:

-      Извършва медицински манипулации - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, измерване на витални показатели, разпознаване индикациите, застрашаващи живота, предпазване от декубитуси, включване на системи, при нужда придружаване до лекар и др.; Участва в екипните обсъждания по случая и при необходимост предлага на социалния работник промяна в плана за предоставяне на услуги, касаеща здравния статус; Води съответната документация, свързана с предоставяните здравни дейности и услуги; Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-      Висше образование - минимум завършена образователна степен „професионален бакалавър", специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, акушерка и други асоциирани медицински специалности.

  -         Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

  -         Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Специфични изисквания:

    -         Опит при работа в екип.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-         Писмено заявление за кандидатстване

-         Автобиография по образец.

-         Декларация по образец.

-         Декларация за обработване на лични данни.

-        Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

II. Специалист по „Социални дейности” – Домашни санитари – 10 бр. – четири часа дневно

Описание на длъжността:

-      Подпомага специалиста по «Здравни грижи» при извършване на дейности, свързани с удовлетворяване на основните жизнени потребности на  потребителя.  Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.
      Социално-битови дейности, включващи: Закупуване на хранителни продукти, вещи от първа необходимост  и лекарства; Помощ при поддържане на лична хигиена; Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от потребителя; Оказване на помощ при хранене и приемане на медикаменти;  Оказване на помощ при придвижване в дома;  Съдействие при настаняване в лечебно заведение за болнична помощ; Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, развлечения и       занимания в дома и извън него; Административни услуги съдействие при подаване на документи в институции и служби.
      Допълнителни дейности в  които участват при необходимост, мероприятия по дезинсекция и дератизация; превенция на разпространение на инфекции, овладяване на аварийни ситуации.   

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-    Начално образование – завършен шести клас

-    да притежава умения за работа в екип и да има психологическа нагласа за работа в системата на социалните услуги;

-    има умение да предизвиква позитивен интерес в обществото към резултатите от своята дейност;

         Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-         Писмено заявление за кандидатстване

-         Автобиография по образец.

-         Декларация по образец.

-         Декларация за обработване лични данни.

-         Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелстводопълнителни квалификации.

III. Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги – 1 бр. – четири часа дневно

Изисквания към кандидатите:

Дейността по снабдяване на карантинирани лица с хранителни и др. необходими продукти и  стоки се изпълнява от наетия на трудов договор диспечер по проекта, доставка по домовете. Осъществява оперативно регулиране на социалната услуга с помощта на технически средства за комуникация и връзка. Координира и другите видове основни дейности на услугата, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга Патронажна грижа;   Изготвя графици на специалистите за предоставяне на мобилни здравно – социални услуги на потребителите; При нужда по преценка на ръководителя участва в осъществяване на вътрешен контрол на услугата. Координира персонала за предоставяне на услугата "патронажна грижа", изготвя графици, приема заявления от потребителите на услугата. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-      Опит в областта на  социални дейности е предимство.

-      Минимална степен на образование – средно. Висше образования в сферата на хуманитарните науки – предимство

-      Да притежава умение за работа в екип

Специфични изисквания:

-      Придобита правоспособност за управление на МПС – предимство

       Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-         Писмено заявление за кандидатстване

-         Автобиография по образец.

-         Декларация по образец.

-         Декларация за обработване лични данни.

-         Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелство за управление на МПС, допълнителни квалификации.

 IV. Позиция „Психолог” - 1 бр. –два часа дневно

Описание на длъжността:
Извършва психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на потребителите; Консултиране на потребителите и техните близки за живот с болестта, разпознаване на предвестниците на влошаване, като основа за управлението на психичните кризи; Подпомага процеса на социализация и социално включване;Провежда индивидуални консултации и сесии на потребителите и на членове от семействата им;

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
-    Образование – висше образование със степен магистър/бакалавър 
-    Квалификация – „Психология“ 
-    Условия за стаж – не се изисква
-    Организационни умения;
-    Комуникативни умения;
-    Мотивация за работа в д
инамична среда;
Специфични изисквания:
-    
Умения за работа в екип.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
-
Писмено заявление за кандидатстване
- CV
- Декларация по образец. 

- Декларация за обработване лични данни.
- Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

V. Ред за провеждане на конкурса

            Заявлението за кандидатстване и останалите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1, а по населените места в общината в кметствата.

             Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 18.06.2021 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

            Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            

Конкурсът  протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи ще се проведе за следните позиции – диспечер, медицинска сестра и психолог. Като всеки допуснат до интервю кандидат ще бъде уведомен писмено за дата на провеждане на интервю.
  • При подбора на домашните санитари водещо е желанието на класираните кандидати. Те ще бъдат одобрени в зависимост от съответствието на представените документи.

           До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискваниятаСписъците на одобрените кандидати за позиция – домашен санитар, ще бъдат обявени на информационното таблото в сградата на община Девин.

 


 

www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер