Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед № РД-09-287 от 17.05.2021 г. на кмета на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 04 Юни 2021г. 14:53ч.

 

З А П О В Е Д

РД-09-287

гр. Девин 17.05.2021 год.

 

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата, с оглед осигуряване на пътната безопасност във връзка с провеждането на традиционен пазар на територията на град Девин, и Сигнално писмо с вх. № 66-02-70/07.05.2021 г. на началника на РУ – Девин

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Всяка сряда, за времето от 07.00 ч. до 15:00ч., във връзка с провеждането на традиционен пазар в град Девин, да се спре движението на личен, договориран транспорт и на пътни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, по ул. „Родопи“ в участъка от № 2 до № 18.
    1. За времето на провеждане на традиционния пазар, собствениците/ползвателите на сергии за продажба на стоки на открито да разполагат сергиите си по начин, осигуряващ безпрепятствен достъп на автомобилите със специален режим на движение.
  2. В участъка, посочен в т. I от настоящата заповед, за времето на провеждане на традиционния пазар, да се преустанови паркирането на пътни превозни средства.

Движението на пътни превозни средства да бъде възстановено, след приключване на мероприятието по т. I.

Препис от заповедта, да се връчи на Началника на РУ – Девин, Началника на РСПБЗН – Девин, Директора на „Център за спешна медицинска помощ – Девин”, на домоуправителите на жилищните сгради в режим на етажна собственост, находящи се в засегнатия участък, както и на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите на град Девин чрез публикуване на официалната интернет страница на община Девин www.devin.bg, като препис от нея да се постави на информационното табло в сградата на общината.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Николай Юруков – заместник-кмет на община Девин.

ЗДРАВКО ИВАНОВ /п/

Кмет на община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер