Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Подбор на персонал за следните позиции: Хигиенист и Сътрудник
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 07 Юни 2021г. 14:42ч.

 

  logo proekti


 

 

Община Девин

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 във връзка с Направление 2 от проекта – Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности-ЦОП, Община Девин

ОБЯВЯВА

Подбор на персонал за следните позиции: Хигиенист и Сътрудник

           

I. Хигиенист – 1 бр. – 8 часа дневно

Описание на длъжността:

Извършва всички дейности по дезинфекция в условията на епидемично

разпространение на COVID-19 в дворните места, фасадите и оградите на сградата на съответната социална услуга; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на пространствата, за които отговаря; Целесъобразно прилага и употребява предоставените му препарати и целесъобразно използва техническите средства и съоръжения за почистване; Изпълнява други функции, които са му възложениот прекия ръководител.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-      завършено образование – без изискване;

-      професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-      нагласа за работа с лица с увреждания;

-      умение за комуникативност и работа в екип.

II. Сътрудник – 1 бр. – 8 часа дневно

Описание на длъжността:
        Подпомага дейностите на наетия екип в социалната услуга; Създава, подрежда поддържа досиета на потребителите на услуга; Координира човекопотока, съобразен с изискването за ограничаване на контактите между лицата. Организиране на цялостния процес, свързан с осъществяване на дистанционна работа с потребители. Изпълнява други функции, които са му възложени от прекия ръководител.


Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-      завършено образование – минимум средно;

-      професионален опит - не се изисква, но наличието му се счита за предимство;

-      нагласа за работа с лица с увреждания;

-      умение за комуникативност и работа в екип.         

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-         Писмено заявление за кандидатстване.

-         Автобиография.

-         Декларация по образец.

-         Декларация за обработване лични данни.

-         Копие от документи за придобита образователна степен.

 

V. Ред за провеждане на конкурса

          Заявлението за кандидатстване и останалите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1.

          Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 18.06.2021 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

          Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            

Подборът  протича в следните етапи:

  • Подбор на документи;
  • Интервю/събеседване с кандидатите допуснати след проверка на съответствието на документите.
  • Класиране.

       До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискваниятаСписъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Девин на адрес www.dеvin.bg и/или на информационното табло в сградата на община Девин .


 

www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер