Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 09 Юни 2021г. 16:23ч.


ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 16.06.2021 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 11.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.1.623, поземлен имот с идентификатор 44848.1.781 и поземлен имот с идентификатор 44848.1.708, находящи се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 11.05.2021 г. относно: Учредяване право на ползване на поземлен имот от Общински поземлен фонд с идентификатор 20465.516.568по КККР на гр.Девин, община Девин, област Смолян, частна общинска собственост, находящ се в местност „Балтажъмезър”, землище на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 14.05.2021 г. относно: Отмяна на Решение № 180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин, допълнено с Решение № 25 от 22.02.2021 г. на Общински съвет – Девин, и изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението на общински имот – пасище, в землището на с. Триград, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО –91от 14.05.2021 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI, урегиран поземлен имот (УПИ) XV и урегулиран поземлен имот (УПИ) XX в рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1743 и частична промяна на уличната регулация от о.т. 341, през о.т. 342 до о.т. 343, кв. 68, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –92от 17.05.2021 г. относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за изработване на ПУП - ПРЗ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 03112.132.25 в местността „Караджова нива” в землището на с. Беден , община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 17.05.2021 г. относно: Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ, за урегулиране на ПИ с идентификатор 18424.2.928 в м. „Алмалъка”, землище с. Гьоврен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 17.05.2021 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 81815.4.31 и поземлен имот с идентификатор 81815.4.32, находящи се в землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96от 26.05.2021 г. относно:Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори: 73105.11.326, 73105.13.565, 73105.17.454, 73105.17.455 и 73105.22.24, находящи се в землище на с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.6.736, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 36796.1.194, 36796.1.196, находящи се в землище на с. Кестен, община Девин, област Смолян и поземлен имот с идентификатор 73105.22.146, находящ се в землище на с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 06269.3.234, находящ се в землище на с. Брезе, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.1.243 и поземлен имот с идентификатор 44848.1.248, находящи се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 26.05.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.8.584 и поземлен имот с идентификатор 44848.8.511, находящи се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 27.05.2021 г. относно:Приемане на Програма за образователна десегрегация на децата и учениците от етническите малцинства на територията на община Девин /2021 – 2024/.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 07.06.2021 г. относно:Разглеждане на Годишния финансов отчет на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2020 г. и назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 2021г.

Докладва:Председателя на общински съвет

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 07.06.2021 г. относно:Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно управление на „Благоустройство и комунално стопанство - Девин”, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 07.06.2021 г. относно:Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6. 002 „Патронажна грижа +” Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144- C01.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 08.06.2021 г. относно:Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2020 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 08.06.2021 г. относно:Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2020 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 08.06.2021 г. относно:Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.504.1162, частна общинска собственост в кв. 68, УПИ XXXVI по ПУП на град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Изгрев” № 4-5.

Докладва:Кмет на Община Девин

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 08.06.2021 г. относно:Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година

Докладва:Кмет на Община Девин

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер