Начало ОБЯВЛЕНИЯ Програми и стратегии за управление Актуализация на Програма за разпореждане и управление на общинската собственост за 2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 18 Юни 2021г. 08:37ч.

Проект!

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2021 ГОДИНА

Настоящата актуализация на програмата отразява намеренията на Община Девин за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа:

1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за: предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж, придобиване, замяна и ликвидиране на съсобственост.

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети:

-        Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските активи.

-        Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на отделните сделки.

-        Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове.

-        Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес.

-        Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка.

-        Постигане на висока социална и икономическа ефективност.

I. Имоти за отдаване под наем:

1. Имоти за отдаване под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение в сграда с идентификатор 20465.504.26.1,

ул. „Явор“ № 1

СКЛАД

55

49.50

2.

Помещение в сграда с идентификатор 20465.504.26.1,

ул. „Явор“ № 1

СЛАДКАРНИЦА /всестранни дейности/

57

102.60

1.

2.

3.

4.

5.

3.

Помещение – ул. „Родопи“, находящо се в сграда с идентификатор 20465.502.5020.1.2

ТОАЛЕТНА

15

16.50

4.

Помещение – парк „Острова“ – гр. Девин, сграда с идентификатор 20465.502.5932.1

ТОАЛЕТНА

71

99.40

5.

Част от помещение находящо се в сграда с идентификатор 20465.502.293.4,

гр. Девин

За вендинг - машина

1

2.90

6.

Част от помещение находящо се в сграда с идентификатор

20465.504.1030.3,

гр. Девин

За вендинг - машина

1

1.80

Б) Терени:

№ по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – гр. Девин, местност „Струилица“, зона А

За преместваем търговски обект

3

2.40

2.

Терен – гр. Девин,

Местност „Струилица“, зона Б

За преместваем търговски обект

3

2.40

3.

Терен – гр. Девин, местност „Струилица“, зона В

За преместваем търговски обект

3

2.40

4.

Терен – местност „Беденски бани“ № 1

За преместваем търговски обект

15

10.50

5.

Терен – местност „Беденски бани“ № 2

За преместваем търговски обект

15

10.50

6.

Терен – местност „Беденски бани“ № 3

За преместваем търговски обект

15

10.50

7.

Терен – местност „Беденски бани“ № 4

За преместваем търговски обект

15

10.50

8.

Терен – гр. Девин,

Парк Острова, зона Б

За преместваеми увеселителни обекти

6

6.60

9.

Терен – гр. Девин,

Парк Острова, зона А

За преместваеми увеселителни обекти

9

9.90

10.

Терен – гр. Девин,

Ул. „Първи май“

ПАРКИНГ

255

375.00

11.

Терен – гр. Девин, площад „Игор Юруков“,

ПИ с идентификатор 20465.502.1498

За поставяне на вендинг - машина

8

11.20

12.

Терен – гр. Девин,

Обект № 1, ул. „Освобождение“ ПИ20465.502.5029,

За поставяне на вендинг - машина

1

1.40

1.

2.

3.

4.

5.

13.

Терен - част от ул. „Освобождение“ ,

гр. Девин, обект № 4,

ПИ20465.502.5029

За вендинг - машина

1

1.40

15.

Терен - част от ПИ 20465.502.287, гр. Девин, ул. „Орфей“, Обект № 3

За вендинг - машина

1

1.40

16.

Терен - част от ПИ20465.502.5029, витрина за сладолед, ул. „Освобождение“25

За витрина за сладолед

3

4.20

17.

Терен - част от ПИ20465.502.5029,

Павилион за сладолед

За павилион за сладолед

5

7.00

18.

Терен - част от

ПИ 20465.502.5048, площад „Възраждане“, гр. Девин, Обект № 6

За вендинг - машина

1

1.40

Очакван приход от наем: 741,40 лв.

В) За жилищни нужди: НЯМА

Г) Инфраструктурен обект – Терен с прилежащи помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в

кв. м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Терен с прилежащи помещения – гр. Девин,

ПИ с идентификатор 20465.502.248, сграда с идентификатор 20465.502.248.2

ОБЩИНСКИ ГРАДСКИ БАСЕЙН И СГРАДА

1385 – терен

186 - сграда

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

 

II. Продажба:

по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

с. Триград, ПИ с идентификатор 73105.501.444

672 кв. м.

Незастроен парцел

2688 без ДДС

2.

с. Триград, ПИ с идентификатор 73105.501.512

320 кв. м.

Незастроен парцел

1280 без ДДС

3.

Поземлен имот, УПИ - ХII, кв. 1, с. Гьоврен

925 кв. м.

Застроен парцел

3000 без ДДС

4.

Първи етаж/читалище/ от масивна

Двуетажна сграда в с.Михалково, кв. 16, пл. № 78

380 кв. м.

Част от сграда

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

5.

с.Осиково ПИ с идентификатор 54198.10.355

5752 кв.м.

За почивен лагер

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

 

Очакван приход от продажби: 6 968 лв.

 

 

     III. Отстъпено право на строеж (ОПС):

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по   КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 17957.501.326 , УПИ-ІII, кв.24, с. Грохотно

417кв.м.

Незастроен парцел

1000 без ДДС

Общо приходи от продажба на ОПС: 1000 лв.

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални жилища: НЯМА

V. Продажба на дялове и акции: НЯМА

VI. Придобиване:

№по ред

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ лв.

1.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.1520, гр. Девин

65 кв. м.

/за озеленяване/

3120 без ДДС

2.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.245, гр. Девин

47 кв. м.

/за улица/

2 256 без ДДС

3.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.500, с. Гьоврен

218 кв. м.

/за гробищен парк/

1 727 без ДДС

4.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.502, с. Гьоврен

159 кв. м.

/за гробищен парк/

1 259 без ДДС

5.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.503, с. Гьоврен

318 кв. м.

/за гробищен парк/

2 519без ДДС

6.

Част от ПИ с идентификатор 03112.73.30, с. Беден

1317 кв. м.

/за гробищен парк/

10000 без ДДС

7.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.16401

77 кв. м.

/за улица/

замяна

 

VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост:

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1.

ПИ с идентификатор 20465.502.1640,

ул. „Рожен“

77 кв. м.

За търговия и услуги

замяна

2.

ПИ с идентификатор 20465.502.1640,

ул. „Момчил юнак“

277

кв. м.

 

Незастроен парцел

4 458 без ДДС

3.

ПИ с пл. № 180, УПИ I , кв. 12, с. Осиково

222

кв. м.

 

Застроен парцел

2 500 без ДДС

 

 

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд: НЯМА

VIII. Земеделски земи за дарение: НЯМА

 

Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число по чл.35, ал.3 от ЗОС – 6968 лв. /в цената не са включени имотите, чийто прогнозна цена е на база изготвена оценка от лицензиран оценител/

 

Очаквани приходи от продажби 33 % от прогнозните - 2 300 лв. /в очакваните приходи не са включени имотите, чийто прогнозна цена е на база изготвена оценка от лицензиран оценител/

Прогнозни цени на приходите от ОПС – 1000 лв.

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 370 лв.

Очаквани разходи, свързани с придобиването на имоти – 20 881 лв.

 

Прогнози цени на имоти за замяна и ликвидиране на съсобственост – 6958 лв.

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100% от прогнозните - 6958 лв.

 

Очаквани приходи от наем на общински имоти – 741,40 лв.

 

Общо приходи от актуализацията на програмата – 10375 лв. /в очакваните приходи не са включени имотите, чийто прогнозна цена е на база изготвена оценка от лицензиран оценител/

 

 

Настоящата актуализация на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Девин през 2021 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер