Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 20 Юли 2021г. 17:00ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 27.07.2021 година /вторник/ от 08:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 15.06.2021 г. относно: Даване на съгласие за намаляване на продажната цена на леки автомобили, лекотоварни автомобили и автобуси, и бракуване на лек автомобил, собственост на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 15.06.2021 г. относно: Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на Националната агенция по приходите, офис Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 17.06.2021 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 119 от 16.08.2018 г., прието от Общински съвет - Девин, на заседание, проведено на 16.08.2018 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 17.06.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.6.373, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 17.06.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 73105.21.77 и поземлен имот с идентификатор 73105.12.380, находящи се в землище на с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 30.06.2021 г. относно: Отдаване под наем земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 44848.6.736, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 09.07.2021 г. относно: Одобряване на задание и даване на разрешение за разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ, за ПИ с идентификатор 36796.1.402 и част от ПИ с идентификатор 36796.1.601 в м. „Дало", землище с. Кестен, община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 09.07.2021 г. относно: Изменение на Календара за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119от 09.07.2021 г. относно:Приемане на актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 09.07.2021 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на част от общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 09.07.2021 г. относно: Учредяване на право на прокарване (сервитут) върху общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 09.07.2021 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в сграда, общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 09.07.2021 г. относно: Даване на съгласие за продажба на общински движими вещи.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 12.07.2021 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.04.2021 г. до 31.05.2021г.

Докладва:Председателя на общински съвет

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 14.07.2021 г. относно:Предложение за актуализация на раздел VI. План-сметка на дейностите, свързани с развитието на туризма за 2021 г. от Програмата за развитието на туризма в община Девин за 2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 14.07.2021 г. относно:Даване на съгласие за отдаване под наем на части от имоти, публичнаобщинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от Закона за устройство на територията.

Докладва:Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 14.07.2021 г. относно:Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Девин, ул. „Момчил юнак“, представляващ поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.501.485 по КККР на град Девин, чрез продажба на частта на Община Девин, а именно 271/471 идеални части от ПИ с идентификатор 20465.501.485.

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 14.07.2021 г. относно:Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 15.07.2021 г. относно:Допълване на Решение № 77 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин.

Докладва:Председателя на общински съвет

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 15.07.2021 г. относно:Допълване на Решение № 78 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин.

Докладва:Председателя на общински съвет

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 15.07.2021 г. относно:Допълване на Решение № 79 от 14.05.2021 г. на Общински съвет Девин.

Докладва:Председателя на общински съвет

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 19.07.2021 г. относно:Учредяване на право на прокарване (сервитут) през общински имот.

Докладва:Кмет на Община Девин

23.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер