Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. на кмета на община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 29 Юли 2021г. 11:35ч.

 

З А П О В Е Д

РД-09-440

гр. Девин 28.07.2021 год.

         На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 3 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Девин, във връзка с чл. 9 от Наредба за преместваемите обекти на територията на община Девин, чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, и чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата, с оглед осигуряване на пътната безопасност във връзка с провеждането на празника на Девин и Минералната вода, на 13 и 14 август, определени с Решение № 115 от 27.07.2021г. на Общински съвет – Девин

 

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Честването на празника на Девин и Минералната вода, да се проведе в периода от 13.08.2021 г. до 14.08.2021 г. включително. Същият да се установи в следните граници:

1.Зона за разполагане на увеселителни обекти и атракционни съоръжения за периода от 09.08.2021 г. до 15.08.2021 г. включително:

-На север: паркинга на площад „Възраждане“ до границата с ул. „Александър Костов“ – от осова точка 107 до осова точка 108.

-На юг: северната част на градската градина, площад „Възраждане“, до границата с ул. „Освобождение“

-На изток: до границата със сградата на Културния дом

-На запад: границата с площад „Възраждане“ до сграда с идентификатор 20465.502.346.4 (магазин „LUCY) и сграда с идентификатор 20465.502.334.1 (бивша сграда на БНБ)

2.Зона за разполагане на сергии за извършване на търговия на открито за периода от 09.08.2021 г. до 15.08.2021 г. включително: ул. „Освобождение“ от № 25 до № 37, и участъка по улица “Освобождение“ между бл.“Свежест - 2“ и павилион „Български пощи“.

II.Настаняването на участниците на територията на празника да се извърши от служители на отдел „УТОС“ при Общинска администрация – Девин, по реда на подадените заявления, както следва:

1.От 09.08.2021 г. до 15.08.2021 г.включително – увеселителни обекти и атракционни съоръжения

2.От 09.08.2021 г. до 15.08.2021 г. включително – всички останали обекти за търговска дейност.

III.С цел гарантиране на пътната безопасност и обезпечаване на провеждане на мероприятието по т. движението, престоят и паркирането на пътни превозни средства в зоната за разполагане на увеселителни обекти и атракционни съоръжения.Въведените временни ограничения да се сигнализират съгласно Закона за движението по пътищата и относимите нормативни актове.

IV.Организационно-техническата подготовка за провеждане на мероприятието по т. Iда се извърши от ОП „БКС – Девин“, съвместно със служители от отдел „УТОС“ при Общинска администрация – Девин, а при необходимост – и със съдействието на РУ – Девин.

V.Разрешения за временно поставяне на преместваеми съоръжения за увеселителни дейности и за извършване на търговия на открито по време на празника се издават по реда на постъпването на заявленията, до запълване на местата по схемата, утвърдена от Главния архитект на Общината.

VI.Собствениците/ползвателите на преместваеми съоръжения за увеселителни дейности и за извършване на търговия на открито, по време на празника, са длъжни:

  1. Да извършват дейността на точно определеното място, съгласно определените в разрешението обхват и площ;
  2. Да разположат работните съоръжения така, че да не затрудняват пътникопотока и безопасността на движението;
  3. Да поддържат чистота на територията на обекта и прилежащите зелени площи;
  4. Да плащат дължимите такси за ползване на общински терен;
  5. Да не извършват търговска дейност без издадено разрешение и платена такса за ползване на общинския терен;
  6. Да осигурят безпрепятствен достъп на автомобилите със специален режим на движение;
  7. Да спазват въведените противоепидемични мерки, определени със заповед на министъра на здравеопазването.

VII.Собствениците/ползвателите на преместваеми съоръжения за увеселителни дейности и за извършване на търговия на открито заплащат такса за ползване на общински терен, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, както следва:

1.за разполагане на увеселителни обекти и атракционни съоръжения: 2,40 лева на квадратен метър – на ден;

2.за разполагане на сергии за извършване на търговия на открито: 2,40 лева на квадратен метър, за производители: 1,20 лева на квадратен метър – на ден.

VIII. Движението, престоят и паркирането на пътни превозни средства, в зоната за разполагане на увеселителни обекти и атракционни съоръжения по т. от настоящата заповед, да бъде възстановено на 16.08.2021 г.

IX.След приключване на мероприятието по т. I, но не по-късно от 00:00ч. на 16.08.2021 г., всички собственици/ползватели на преместваеми съоръжения за увеселителни дейности и за извършване на търговия на открито, следва да освободят заемания от тях общински терен.

X.Опазването на обществения ред на територията на празника, възлагам на полицейските служители на РУ – Девин.

Разполагането на увеселителните обекти и атракционни съоръжения, както и на сергиите за извършване на търговия на открито, се извършва по схема, одобрена от Главния архитект на община Девин.

Препис от заповедта, да се връчи на Началника на РУ – Девин, Началника на РСПБЗН – Девин, Директора на „Център за спешна медицинска помощ – Девин”, на домоуправителите на жилищните сгради в режим на етажна собственост, находящи се в засегнатия участък, както и на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Настоящата заповед, ведно със схемата за поставяне на преместваемите обекти, да се доведе до знанието на жителите на град Девин чрез публикуване на официалната интернет страница на община Девин www.devin.bg, като препис от нея да се постави на информационното табло в сградата на общината.

Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на Николай Юруков – заместник-кмет на община Девин.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ/ П

Кмет на община Девин

 

Схема за монтаж на поставяеми обекти към Заповед №РД-09-440 от 28.07.2021 г. - ОТВОРИ

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер