Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Вторник, 21 Септември 2021г. 14:30ч.

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 30.09.2021 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

        1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 24,08.2021 г. относно: Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на Районна служба "Изпълнение на наказанията" Смолян

              Докладва:Кмет на Община Девин

                2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 02.09.2021 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с идентификатори 81815.5.22, 81815.5.29 и 81815.5.26, находящи се в землището на с. Чуруково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 03.09.2021 г. относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата към Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 03.09.2021 г. относно: Даване на съгласие за удължаване срока на договор за наем на земеделска земя (нива) от общинския поземлен фонд.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 15.09.2021 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.504.1026, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин област Смолян, ул. „Изгрев” № 2-б, на собственика на законно построена в него сграда

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 16.09.2021 г. относно: Учредяване на безсрочно и възмездно право на прокарване (сервитут) върху имоти, общинска собственост, за изграждане и обслужване на нов ведомствен водопровод на „Михалково” АД от КЕИ „Персенк-3“ и „Персенк-4“ до ново предвидена шахта, която ще се изгради в поземлен имот (ПИ) 48547.44.9 – връзка със съществуващ ведомствен водопровод на „Михалково” АД

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 16.09.2021 г. относно: Даване на съгласие за промяна на вида собственост на общински имот: придаваеми части от УПИ XII-Озеленяване, трафопост и гаражи, кв. 12, с. Гьоврен към УПИ ІХ-307, 306, 304 за жилищно строителство и гаражи, кв. 12 по плана на с. Гьоврен, община Девин, сключване на предварителни договори за покупко-продажба на придаваемите части към УПИ ІХ-307, 306, 304, кв. 12, с. Гьоврен, съгласно изработен проект за промяна на ПУП-ПРЗ

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 16.09.2021 г. относно: Даване на съгласие за прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Беденски бани“, Шахтов кладенец – местност „Беденски бани“, община Девин, област Смолян, поради заличаване на фирма ЕТ „Ирина Чавдарова“.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: ЛЮДМИЛА ГЛУХОВА

Главен специалист - Девин

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер