Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински терени и сгради насрочен за 12.10.2021 г.
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 23 Септември 2021г. 16:40ч.

 

 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед №РД-09-560/ 23.09.2021 г. на Кмета на Община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински терени и сгради:

1) 1 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029, с адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м, за поставяне на вендинг машина - Обект № 1, съгласно схема за поставяне, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

2) 8 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.1498 с адрес: гр. Девин, площад „Възраждане”, целият с площ 1818 кв. м, за поставяне на вендинг машина – Обект № 2, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

3) 1 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.287, целият с площ 4348 кв. м., с адрес: гр. Девин, ул. „Орфей“ №1, за поставяне на вендинг машина – Обект № 3, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

4) 1 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029, с адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м, за поставяне на вендинг машина – Обект № 4, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

5) 3 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029, с адрес: гр. Девин, ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м., за поставяне на витрина за сладолед – Обект № 6, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

6) 6 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5029, с адрес: град Девин, ул. „Освобождение”, целият с площ 6442 кв. м., за поставяне на витрина за продажба на сладолед – Обект № 7, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

7) 1 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5048, с адрес: град Девин, пл. „Възраждане“, целият с площ 5007 кв. м., за поставяне на вендинг машина – Обект № 8, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

8) 9 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5933, с адрес гр. Девин, Обществен-селищен парк градина, целият с площ 9241 кв. м., начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина, за поставяне на преместваеми увеселителни обекти, обособени в Зона „А”, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

9) 6 кв. м от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5933, с адрес гр. Девин, Обществен-селищен парк градина, целият с площ 9241 кв. м., за поставяне на преместваеми увеселителни обекти обособени в Зона „Б”, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

10) 15 кв. м. от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв. 4, по плана за с. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за поставяне на преместваем търговски обект № 1, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

11) 15 кв. м от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв.4, по плана зас. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за поставяне на преместваем търговски обект № 3, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

12) 15 кв. м от урегулиран поземлен имот ІІ- 78, кв.4, по плана зас. Брезе, адрес: област Смолян, община Девин, с. Брезе, местност Беденски бани, за поставяне на преместваем търговски обект № 4, съгласно схема, одобрена от главния

архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

13) 1 кв. м от втори етаж в сграда с идентификатор 20465.502.293.4, адрес: град Девин, ул. „Дружба” № 1, със застроена площ 775 кв. м., за поставяне на вендинг-машина, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 години.

14) 1 кв.м. от първи етаж в сграда с идентификатор 20465.504.1030.3, адрес: град Девин, ул. „Васил Левски” №1, със застроена площ 468 кв.м., брой етажи: 3, за поставяне на вендинг-машина, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе при следнитеУСЛОВИЯ:

Наименование на терена/

помещението

Предназна-чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв.м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит* (в лева)

1

Терен – част от ПИ 20465.502.5029,

гр. Девин,

ул. „Освобождение“ №27, Обект № 1

За вендинг - машина

1

1,40

0,30

2,00

2

Терен –част от ПИ 20465.502.1498,

гр. Девин, площад „Игор Юруков“,

Обект №2

За вендинг - машина

8

11,20

2,00

15,00

3

Терен - част от ПИ 20465.502.287,

гр. Девин, ул.„Орфей“ №1, Обект № 3

За вендинг - машина

1

1,40

0,30

2,00

4

Терен - част от ПИ 20465.502.5029, гр. Девин,

ул. „Освобождение“,

обект № 4,

За вендинг - машина

1

1,40

0,30

2,00

5

Терен - част от ПИ 20465.502.5029,

гр. Девин,

ул. „Освобождение“

№ 25, Обект №6

За витрина за сладолед

3

4,20

0,50

6,00

6

Терен - част от ПИ 20465.502.5029,

Гр. Девин,

ул. „Освобождение“ №25, обект №7

За витрина за сладолед

6

8,40

1,00

11,00

7

Терен - част от ПИ 20465.502.5048,

гр. Девин, площад „Възраждане“, Обект № 8

 

За вендинг - машина

1

1,40

0,30

2,00

8

Терен – гр. Девин,

Парк Острова, зона А

За преместваеми увеселителни обекти

9

6,30

1,00

8,00

9

Терен – гр. Девин,

Парк Острова, зона Б

 

За преместваеми увеселителни обекти

6

4,20

0,50

6,00

10

Терен – местност „Беденски бани“, УПИ-II-78, кв. 4 по плана за с. Брезе

Обект № 1

За преместваем търговски обект

15

10,50

1,50

13,00

11

Терен – местност „Беденски бани“, УПИ-II-78, кв. 4 по плана за с. Брезе

Обект № 3

За преместваем търговски обект

15

10,50

1,50

13,00

12

Терен – местност „Беденски бани“, УПИ-II-78, кв. 4 по плана за с. Брезе

Обект № 4

За преместваем търговски обект

15

10,50

1,50

13,00

13

Част от помещение находящо се в сграда с идентификатор 20465.502.293.4,

гр. Девин, ул. „Дружба „ №1

За вендинг - машина

1

2,90

0,50

5,00

14

Част от помещение находящо се в сграда с идентификатор

20465.504.1030.3,

гр. Девин, ул. „Васил Левски”№1

За вендинг - машина

1

1,80

0,30

3,00

Забележка: Кандидатът внася депозит за участие само за терена/помещението, за което заявява участие.

1.Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11; цена: 30 (тридесет) лева; срок: от 28.09.2021 г. до 16:00 часа на 07.10.2021г. Кандидатите заплащат еднократно цената на тръжната документация, независимо дали заявяват участие в търга за един или повече имота (терени и помещения), предмет на търга.

2.Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се приемат в деловодството на община Девин, от 28.09.2021 г. до 17:00 часа на 07.10.2021 г. Кандидатите могат да участват за един или повече имоти (терени и/или помещения), предмет на търга.

3.Срок за извършване на оглед на обектите на публичния търг: всеки работен ден, от 28.09.2021 г. до 07.10.2021 г., от 08:00 до 17:00ч.

4.Дата, място и час на провеждане на търга: на 12.1 09:00ч. в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3. Втора дата за провеждане на търга: 26.10.2021 г. от 09:00 ч. Трета дата за провеждане на търга: 09.11.2021 г. от 09:00 ч.

5.Крайна дата за закупуване на тръжни документи, оглед, внасяне на депозит и подаване на предложения за участие на втория търг е до 17:00 часа на 22.10.2021г., а за третия търг е до 17:00 часа на 05.11.2021 г.

 

Схемите за поставяне, одобрени от Главния Архитект на Община Девин може да видитeТУК

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер