Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Проведоха се седем специализирани обучения в Института по публична администрация на служители от Общинска администрация – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Проведоха се седем специализирани обучения в Института по публична администрация на служители от Общинска администрация – Девин

 

Политиката на Община Девин през последните години е да инвестира в развитие на експертния капацитет на общинската администрация. В тази връзка е и реализацията на проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целева група са служителите в Общинска администрация – Девин, включително кмет на община, кметове на кметства, зам.-кметове, кметски наместници, секретар на община, началници на отдели и служители на администрацията.

През 2014 г. се проведоха седем от всички девет планирани специализирани обучения в Института по публична администрация по проекта. Обучените служители са 18. В резултат на проведените обучения са придобити нови знания в областта на защитата на личните данни, правото на информация и работата по предоставяне на достъп до обществена информация. Усъвършенствани са практическите умения във връзка със стилистиката в нормативните актове и наредби, ефективното общуване в администрацията и в отношенията с гражданите и юридическите лица. Задълбочени са познанията и специфичните умения относно одита на изпълнението в дейността на администрацията и методиката на оценка за ефективно и ефикасно изпълнение на административните дейности. Развити са знанията по отношение на прилагането на Административнопроцесуалния кодекс и надзора за законност върху дейността и актовете на общинската администрация. Усвоена е спецификата за конфигуриране, управление и поддръжка на сървъри.

През 2015 г. в Института по публична администрация ще се обучат още 15 служители, ръководители и кметове по темите: Комуникационни стратегии и изграждане на публичен образ и Административни разпоредби в прилагане на Семейния кодекс

За провеждане на двете обучения за развитие на ключови компетентности на общинските служители, заложени в Дейност 3 на проекта, през ноември е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга чрез публична покана по реда на Закона за обществени поръчки. Избран е изпълнител на обученията – „Доктор Ветко - 1” ООД, гр. Несебър. През м. март и м. юни 2015 г. общо 110 служители ще се обучат за повишаване на личната ефективност и подобряване на вътрешно-организационните комуникативни умения на служителите в администрацията.

За постигане на по-ефективно включване и присъствие на всички лица за целия обучителен период в обучителните курсове, се предвижда обученията да се проведат извън територията на община Девин. Разходите за командировки са предвидени в бюджета на проекта.

С изпълнението на предвидените дейности се цели повишаване на административния и управленски капацитет на човешкия ресурс на Община Девин, което да гарантира трайно и устойчиво въздействие върху целевата група на проекта за подобряване на работата на администрацията и обслужването на гражданите и бизнеса.

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер