Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Конкурс за заемане на позиция: Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 24 Ноември 2021г. 17:03ч.

 

           

 

logo proekti

 


 

 

Община Девин

         На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144-C01

 

ОБЯВЯВА

 

  1. I.Конкурс за заемане на длъжност - позиция Диспечер на предоставяните здравно – социални услуги – 1 бр. – четири часа дневно

Описание на длъжността:

Дейността по снабдяване на карантинирани лица с хранителни и др. необходими продукти и  стоки се изпълнява от наетия на трудов договор диспечер по проекта, доставка по домовете. Осъществява оперативно регулиране на социалната услуга с помощта на технически средства за комуникация и връзка. Координира и другите видове основни дейности на услугата, в съответствие с Методиката за предоставяне на социалната услуга Патронажна грижа;   Изготвя графици на специалистите за предоставяне на мобилни здравно – социални услуги на потребителите; При нужда по преценка на ръководителя участва в осъществяване на вътрешен контрол на услугата. Координира персонала за предоставяне на услугата "патронажна грижа", изготвя графици, приема заявления от потребителите на услугата. Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-      Опит в областта на  социални дейности е предимство.

-      Минимална степен на образование – средно. Висше образования в сферата на хуманитарните науки – предимство

-      Да притежава умение за работа в екип

Специфични изисквания:

-      Придобита правоспособност за управление на МПС – предимство

       Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-         Писмено заявление за кандидатстване

-         Автобиография по образец.

-         Декларация по образец.

-         Декларация за обработване на лични данни.

-         Копие от документи за придобита образователна степен, свидетелство за управление на МПС, допълнителни квалификации.

 

IIРед за провеждане на конкурса

            Заявлението за кандидатстване и останалите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1, а по населените места в общината в кметствата.

             Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 03.12.2021 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

            Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            

Конкурсът  протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи. Като всеки допуснат до интервю кандидат ще бъде уведомен писмено за дата на провеждане на интервю.

           До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.


www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер