Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Конкурс за заемане на позиция: Медицинска сестра
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 logo proekti

           


Община Девин

          На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144-C01

 

ОБЯВЯВА

 

I. Специалист по „Здравни грижи” - Медицинска сестра/фелдшер – 1 бр. –два часа дневно

   Описание на длъжността:

-     Извършва медицински манипулации - поставяне на инжекции, смяна на превръзки, обработка на рани, измерване на витални показатели, разпознаване индикациите, застрашаващи живота, предпазване от декубитуси, включване на системи, при нужда придружаване до лекар и др.; Участва в екипните обсъждания по случая и при необходимост предлага на социалния работник промяна в плана за предоставяне на услуги, касаеща здравния статус; Води съответната документация, свързана с предоставяните здравни дейности и услуги; Самостоятелно или в екип изпълнява и други задачи, възложени от Ръководителя.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

-     Висше образование - минимум завършена образователна степен „професионален бакалавър", специалност „Медицинска сестра”, „Медицински фелдшер”, акушерка и други асоциирани медицински специалности.

-         Професионален опит - не е необходим. Опит в областта на  социални дейности е предимство.

-         Опит при изпълнение на проекти - предимство.

Специфични изисквания:

-        Опит при работа в екип.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

-                Писмено заявление за кандидатстване

-                Автобиография по образец.

-                Декларация по образец.

-                Декларация за обработване на лични данни.

-           Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

IIРед за провеждане на конкурса

            Заявлението за кандидатстване и останалите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1, а по населените места в общината в кметствата.

             Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 17.12.2021 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

            Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

            

Конкурсът  протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи. Като всеки допуснат до интервю кандидат ще бъде уведомен писмено за дата на провеждане на интервю.

           До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията


 

 

www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер