Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризацията на Класически ресторант"Евридика", с адрес на обекта: гр.Девин, ул."Освобождение" №25
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 16 Декември 2021г. 16:27ч.

 

З А П О В Е Д

 

РД-09-709

гр.Девин, 15.12.2021г

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.2 от Закон за туризма,във връзка със Заявление с вх. № 91-1249-10/09.12.2021г. и Протокол №21/15.12.2021 г., на длъжностните лица реших

 

П Р Е К Р А Т Я В А М   КАТЕГОРИЗАЦИЯТА

НА ОБЕКТ:

       1. Класически ресторант ”Евридика”, с адрес на обекта: гр.Девин, ул.”Освобождение” №25, с Удостоверение за утвърдена категория №00478 от 15.07.2021г., с лице извършващо дейност в обекта „Спа хотел Евридика” ООД, ЕИК: 120526731, със седалище и адрес на управление: гр.Смолян, ул.”Хан Аспарух” №4,представлявано от Георги Петров Бойчев – управител.

         2. Да се уведоми лицето, извършващо дейност в този обект да върне  в община Девин издаденото му удостоверение и табела за утвърдена категория.

       3. Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Икономика и Туризъм” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

         Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред Областен управител на област с административен център - Смолян или пред Административен съд – Смолян, в 14 - дневен срок от връчването й.

         На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девин www.devin.bg.        

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер