Начало ОБЯВЛЕНИЯ Заповеди за прекратяване на категоризация Заповед за прекратяване на категоризацията на Кафе-аперитив"Плеарс", с адрес на обекта: гр.Девин, кв.Настан, ул."Лиляна Димитрова" №1
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Вторник, 18 Януари 2022г. 15:34ч.

З А П О В Е Д

 

РД-09-11

гр.Девин, 11.01.2022г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.2 от Закон за туризма,във връзка със Заявление с вх. № 91-1931-1/06.01.2021г. и Протокол №1/11.01.2022 г., на длъжностните лица реших

П Р Е К Р А Т Я В А М КАТЕГОРИЗАЦИЯТА

НА ОБЕКТ:

         1. Кафе-аперитив ”Плеарс”, с адрес на обекта: гр.Девин, кв.Настан ул.”Лиляна Димитрова” №1, с Удостоверение за утвърдена категория №00444 от 12.05.2020г., с лице извършващо дейност в обекта „Плеарс-2014” ЕООД, ЕИК: 203281501, със седалище и адрес на управление: гр.Девин, ул.”Рожен” 1 №29,представлявано от Радостин Сергеев Черноков – управител.

         2. Да се уведоми лицето, извършващо дейност в този обект да върне  в община Девин издаденото му удостоверение и табела за утвърдена категория.

         3. Препис от настоящата заповед да се връчи на главен специалист „Икономика и Туризъм” при Общинска администрация за контрол и на лицето за сведение.

         Заповедта подлежи на обжалване чрез Кмета на община Девин пред Областен управител на област с административен център - Смолян или пред Административен съд – Смолян, в 14 - дневен срок от връчването й.

         На основание чл.137, ал.5 от Закона за туризма настоящата заповед да бъде публикувана на сайта на община Девин www.devin.bg.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на община Девин

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер