Начало ОБЯВЛЕНИЯ "Патронажна грижа +" Конкурс за заемане на позиция: Психолог
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 15 Декември 2021г. 17:39ч.

 logo proekti


 

Община Девин

 

На основание чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-6.002-0144 „Патронажна грижа + в община Девин” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0144-C01

 

ОБЯВЯВА

 

I. Конкурс за „Психолог” – 1 бр. –два часа дневно

Описание на длъжността:

Извършва психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на потребителите; Консултиране на потребителите и техните близки за живот с болестта, разпознаване на предвестниците на влошаване, като основа за управлението на психичните кризи; Подпомага процеса на социализация и социално включване; Провежда индивидуални консултации и сесии на потребителите и на членове от семействата им;

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:


- Образование – висше образование със степен магистър/бакалавър 
- Квалификация – „Психология“ 
- Условия за стаж – не се изисква
- Организационни умения;
- Комуникативни умения;
- Мотивация за работа в динамична среда;

 

Специфични изисквания:
-
Умения за работа в екип.

 

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
-
Писмено заявление за кандидатстване
- CV
- Декларация по образец.

- Декларация за обработване на лични данни.
- Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

 

II. Ред за провеждане на конкурса

Заявлението за кандидатстване и останалите документи може да изтеглите от ТУК или да получите на място в общинска администрация Девин - стая 7, етаж 3, ул. „Дружба” № 1, а по населените места в общината в кметствата.

Подаването на заявлението с приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в офиса на проекта – стая 7, етаж 3, Общинска администрация – Девин, ул. „Дружба” № 1, всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. Краен срок за подаване на заявления е до 17.00 ч. на 20.12.2021 г. Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всяко постъпило заявление за участие в конкурс в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Девин.

Конкурсът протича в два етапа:

  • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
  • Интервю след проверката на съответствията на представените документи. Като всеки допуснат до интервю кандидат ще бъде уведомен писмено за дата на провеждане на интервю.

До по - нататъшно участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 


 

 

www.eufunds.bg

Проект „Патронажна грижа +“в община Девин, ДоговорBG05M9OP001-6.002-0144-С01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M9OP001-6.002„Патронажна грижа +“

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер