Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Отчуждаване на имоти, частна собственост, за изграждане на нов гробищен парк в с. Беден
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

УВЕДОМЯВАМ:

Собствениците на поземлен имот, отреден за публична общинска собственост – нов гробищен парк, съгласно Решение № 147 от 19.09.2019 г. на Общински съвет – Девин за одобряване на проект за ПУП - ПРЗ, за промяна на предназначението на земеделска земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден /ПИ 073030 по КВС/ в м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ І - Гробищен парк, кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава трета от Закона за общинската собственост, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 03112.73.30 (нула три хиляди сто и дванадесет точка седемдесет и три точка тридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Беден, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-121/21.02.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, находящ се в с. Беден, община Девин, област Смолян, местността „Радва ливада”, с площ от 1317 кв. м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар номер: 073030, сума за обезщетение: 3 872 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и два лева), разпределена между собствениците, както следва:

 1. Невелина Крумова Казалиева – 6/72 ид. части -322.67 лв.
 2. Евалина Данаилова Въжарова – 6/72 ид. части -322.67 лв.
 3. Вергиния Славова Аврамова – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 4. Севдалина Славова Къралиева – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 5. Елена Венкова Видинска – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 6. Лазарина Славова Панова – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 7. Минка Ангелова Адамова – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 8. Веселин Каменов Адамов – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 9. Райко Каменов Адамов – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 10. Сийка Каменова Милева – 3/72 ид. части -161.33 лв.
 11. Антоанета Здравкова Иванова – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 12. Лидия Здравкова Дайнингер – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 13. Асен Здравков Пеев – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 14. Васил Сашов Тодоров – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 15. Росен Сашев Тодоров – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 16. Емилия Сашева Канева – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 17. Севдалина Иванова Дабанова – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 18. Анка Иванова Дорутева – 4/72 ид. части -215.11 лв.
 19. Жоро Иванов Дорутев – 4/72 ид. части -215.11 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на oбщина Девин и копие от него да се изпрати до кмета на село Беден за поставяне на определеното за целта място, в сградата на кметството.

            /П/

ЗДРАВКО ИВАНОВ

Кмет на oбщина Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер