Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 24.03.2022 година /четвъртък/ от 15:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 15.02.2022 г. относно:Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

  1. 1 от 13.01.2022 г. относно:Предоставяне на помещения в сгради, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на юридически лица на бюджетна издръжка.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 13.01.2022 г. относно:Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху помещения, общинска собственост, на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 13.01.2022 г. относно: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Докладва:Руси Чаушев – общински съветник

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 15.02.2022 г. относно:Провеждане на търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.502.865, гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –15от 15.02.2022 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на общински недвижим имот - помещение в приземен етаж, кметство село Осиково, УПИ I, кв. 16.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО –16от 15.02.2022 г. относно:Продажба на 1/2 (една втора) идеални части от поземлен имот с идентификатор 20465.503.9, частна общинска собственост в кв. 16, УПИ XIV по ПУП на град Девин, община Девин, област Смолян, улица "Шина Андреева" № 1.

Докладва:Кмет на Община Девин

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 15.02.2022 г. относно: Даване на съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.502.1640 с проектни имоти с идентификатори 20465.502.1735 и 20465.502.1736 - частна собственост.

           Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 15.02.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.503.841, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. "Горски извор" № 1-а, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 16.02.2022 г. относно:Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и по категории.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 16.02.2022 г. относно: Приемане на списък на жилищата от общински жилищен фонд за 2022 г., съгласно разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинска собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 08.03.2022 г. относно:Изменение на разрешително № 01610169 от 01.12.2008 г. за водовземане на минерална вода - изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на фирма "ИСА - Инженеринг" ЕООД - гр. София.

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 11.03.2022 г. относно:Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот LXV, кв. 87, и частична промяна на уличната регулация в рамките на поземлен имот с идентификатор 20465.504.1122, гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 14.03.2022 г. относно: Разглеждане Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – гр. Девин за 2021 г.

Докладва:Председател на ОбС - Девин

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 14.03.2022 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, издадена от министъра на младежта и спорта, обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.2019 г., в сила от 12.07.2019 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 15.03.2022 г. относно:Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство.

Докладва:Кмет на Община Девин

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 15.03.2022 г. относно:Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности".

Докладва:Кмет на Община Девин

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.03.2022 г. относно:Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ-33 и част от улична регулация, кв. 49 по плана на град Девин, община Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.501.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Людмила Глухова

Главен специалист

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер