Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Горпром" АД - 05.02.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ДИРЕКЦИЯ БФИР -ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

7/05.02.2015 г.

 

До „ГОРПРОМ „ АД

БУЛСТАТ-**********

представлявано от

Адрес:

Гр. ДЕВИН –

УЛ. ОСВОБОЖДЕНИЕ №11

ОБЩ. ДЕВИН

ОБЛ.Смолян

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при АлбенаМихайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. №186-1/03.12.2014г и АУЗД №186-1/03.12.2014г.

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайловастарши счетоводител.

 

 

Дата на окачване: 05.02.2015 г.

Дата на смъкване:……………

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер