Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 07 Април 2022г. 14:41ч.

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 14.04.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 28.03.2022 г. относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 30.03.2022 г. относно:Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването върху поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 20465.504.1512 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, стар номер 1511, квартал 68, парцел ХХХI-1512-За център за спешна медицинска помощ.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 31.03.2022 г. относно:     Структура на образователните институции на територията на Община Девин през 2022/2023 учебна година.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.04.2022 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в община Девин през 2022 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –49от 01.04.2022 г. относно:Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2021 година и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2022 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –50от 01.04.2022 г. относно:Изменение на Решение № 155от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 01.04.2022 г. относно:Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2022 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 01.04.2022 г. относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девен за 2021 г. иприемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2022 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на бюджета на община Девин за 2022 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 05.04.2022 г. относно: Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2022 година на Община Девин

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер