Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до "Смиледа" ЕООД- 05.02.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ДИРЕКЦИЯ БФИР -ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

8/05.02.2015 г.

 

 

 

 

До „Смиледа ” ООД

БУЛСТАТ***********

представлявано от Тошко Цоков Райков

Адрес:

с.Смилян - 4770

община Смолян

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена Михайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. №182-1/01,12,2014г. и АУЗД №182-1/01,12,2014г.

 

 

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

 

 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено.

 

Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайлова – старши счетоводител.

 

 

 

Дата на окачване: 05.02.2015 г.

Дата на смъкване:……………

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер