Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения по ДОПК Съобщение по чл.32 от ДОПК до Стефан Радков Милев - 05.02.2015 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

ОБЩИНА ДЕВИН

ДИРЕКЦИЯ БФИР -ОТДЕЛ МДТ

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1, тел:03041/2421

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

11/05.02.2015 г.

 

 

 

До СТЕФАН РАДКОВ МИЛЕВ

БУЛСТАТ *********

представлявано от

Адрес:

ГР.ДЕВИН УЛ. РОДОПИ №20

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение в Община Девин , Отдел МДТ при Албена Михайловастарши счетоводител за връчване на Покана за доброволно изпълнение изх. №76-1/08,07,2014г. и АУЗД №76-1/08,07,2014

 

 

 

Адрес на офиса на Отдел МДТ:

4800, гр. Девин , ул. „Васил Левски” № 1,тел:03041/2421

 

 

 

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК същото ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено. Служител в Община Девин, ОтделМДТ: Албена Михайловастарши счетоводител.

 

 

Дата на окачване: 05.02.2015 г.

Дата на смъкване:……………

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер