Начало ОБЯВЛЕНИЯ Програми и стратегии за управление Проект на Програма за уравление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 28 Януари 2022г. 00:00ч.


Проект!

ГОДИШНА ПРОГРАМА

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗА 2022 ГОДИНА

Настоящата програма отразява намеренията на Община Девин за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа:

1. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за: предоставяне под наем, за продажба, отстъпено право на строеж и отстъпено право на строеж – отредени за изграждане на социални жилища, продажба на дялове и акции, придобиване, замяна и ликвидиране на съсобственост и дарение.

2. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.

При изпълнението на Програмата органите на местното самоуправление и служителите от структурните звена на общинската администрация ще се ръководят и съобразяват със следните основни принципи, цели и приоритети:

-        Публичност и прозрачност при управление и разпореждане с общинските активи.

-        Свободна и честна конкуренция и равнопоставеност на кандидатите при осъществяването на отделните сделки.

-        Стриктно спазване на законовите и подзаконовите нормативни актове.

-        Ефективност, целесъобразност и гарантиране на обществения интерес.

-        Избор на най-подходящи процедури и способи, както и минимални ограничителни критерии или параметри при осъществяване на дадена сделка.

-        Постигане на висока социална и икономическа ефективност.

I. Имоти за отдаване под наем:

1. Имоти отдадени под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение в кметство

с. Кестен

Лекарски кабинет

12

8.40

2.

Бивш гарнизонен бар, гр. Девин, ул. „Родопи” №20

Игрална спортна зала

122.50

220.50

3.

Част от бивш стол СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

Сладкарница

58

82

138.50

4.

Помещение в СУ „Хр. Ботев”, гр. Девин

Сладкарница

86

86.00

5.

Помещение, ул. ”Родопи” №20, гр. Девин

Шивашки цех

702

198

529.20

6.

Помещение- Здравна служба с. Грохотно

Зъболекарски кабинет

18

2.88

1

2

3

4

5

7.

Помещение – кметство,

с. Осиково

Всестранни дейности

склад

52

20    

62.00

8.

Помещение – гр. Девин

Бивш военно приемателен пункт

8

19.80

9.

Помещение - Здравна служба – с. Гьоврен

Зъболекарски кабинет

22

4.32

10.

Помещение – гр. Девин, ул.”Граничар”

Гараж

18

34.20

11.

Склад и работилница на ул. „Явор”, гр. Девин

Приземен етаж на общежитие

55

57

49.50

102.60

12.

Помещение – Здравна служба, с. Лясково

Лекарски кабинет

18

10.80

13.

Помещение – Здравна служба, с. Осиково

Лекарски кабинет

20

3.60

14.

Помещение – Здравна служба, с. Михалково

Лекарски кабинет

27

10.80

15.

Помещение – Здравна служба, с. Грохотно

Лекарски кабинет

40

18.00

16.

Помещение – Здравна служба, с. Гьоврен

Лекарски кабинет

36

14.40

17.

Помещение – Здравна служба, с. Триград

Лекарски кабинет

40

22.50

18.

Помещение – Здравна служба, с. Селча

Лекарски кабинет

40

7.20

19.

Помещение – Здравна служба, с. Триград

Зъболекарски кабинет

15

                 3.60

20.

Помещение –стая на пастира, гр. Девин, ул. „Армейска”

Всестранни дейности

 33

               51.15

21.

Помещение – стая № 307, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Лекарски кабинет

17

39.10

22.

Помещение – стая № 309, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

17

39.10

23.

Помещение в сграда с идентификатор 20465.504.1509.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

15

34.50

24.

Помещение – в сграда с идентификатор 20465.502.218.1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

14

28.00

25

Стая 205, ет.ІІІ в общежитие, ул. Явор” 1

офис

17

8.50

26

Помещение, бивш бар Прима, ул. „Орфей” №1

ресторант

270

821.00

27

Стая на втори етаж в масивна сграда, с. Осиково

Всестранни дейности

18

21.60

28

Селскостопанска сграда в с. Кестен

Всестранни дейности

161

128.80

29

Стая №10 в дома на културата

офис

17

30.30

30

Част от помещение в сграда 73105.501.208.6, с. Триград

За банкомат

2

6.40

1

2

3

4

5

31

Помещение   находящо се в сграда с идентификатор 73105.501.200.1, с. Триград

За производствени дейности

130

143.00

32

Помещения приземен етаж, ул. „Явор” №1, гр. Девин

Склад

Всестранни дейности

55

57

49.50

102.60

Б) Терени:

№ по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – гр. Девин, кв. 63

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

10.80

2.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

23.10

3.

Терен – гр. Девин, ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

20.64

4.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

16.50

5.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

6.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

21.00

7.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

21.00

8.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

15

352.80

9.

Терен – гр. Девин,

ул. „Катя Ванчева”

За поставяне на павилион за търг. дейност

5

5.50

10.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

6.25

8.40

11.

Терен – гр. Девин, ул.”Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

12.60

12.

Терен – гр. Девин, ул.”Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

10

9.46

13.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

14.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

30

21.00

15.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

8

5.60

1

2

3

4

5

16.

Терен – гр. Девин, ул.”Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

18

25.20

17.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

22.00

18.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

16

11.20

19.

Терен – гр. Девин,

ул. ”Първи май”

Сладкарница

15.27

16.80

20.

Терен – кв. Настан, гр. Девин

За поставяне на павилион за търг. дейност

12

11.52

21.

Терен – кв. Настан, кв. 140, гр. Девин

За поставяне на термопанел за съхранение на зеленчуци

5

4.00

22.

Терен – кв. Настан

За поставяне на павилион за търг. дейност

10

11.00

23.

Терен – кв. Настан,

За поставяне на павилион за търг. дейност

6

6.60

24.

Терен – кв. Настан,

За навес

58.5

55.58

25.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

26.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

20

14.00

27.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

4

2.80

28.

Терен – с. Лясково

За поставяне на павилион за търг. дейност

8

5.60

29.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

5.40

30.

Терен – с. Триград

За поставяне на павилион за търг. дейност

16

11.20

31.

Терен – гр. Девин,

ул. „Родопи”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

22.00

32.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За увеселителни игри

86

94.60

33.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

25

27.50

34.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

За поставяне на павилион за търг. дейност

9

12.60

35.

Терен – гр. Девин,

ул. „Освобождение”

Български спортен тотализатор

15

37.63

36.

Терен – гр. Девин

Български пощи

16

19.20

37.

Терен – с. Стоманево

За поставяне на трансмитер

300

480.00

1

2

3

4

5

38.

Терен – Беденски бани

За масажни услуги

30

18.00

39.

Терен – Беденски бани

За масажни услуги

12

8.40

  40.

Терен – с. Гьоврен

За поставяне на павилион

9

5.40

41.

Терен – част от имот с идентификатор 20465.502.11 и част от имот 20465502.5029, гр. Девин

За поставяне на навес

41

11

72.80

42.

Терен, гр. Девин, ул. „Васил Левски”

За склад

29

21.12

43.

Терен гр. Девин , ул. „Орфей” №1

Кафе машина

1

5.00

44.

Терен гр. Девин , пл. „Възраждане”

Вендинг машини

8

               61.20

45.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Кафе машина

1

2.60

46.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Кафе машина

1

10.10

47.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Витрина за сладолед

3

4.70

48.

Терен гр. Девин , ул. „Освобождение”

Витрина за сладолед

6

9.40

49.

Терен гр. Девин , пл. „Възраждане”

кафе машини

1

                 2.30

50.

Терен гр. Девин , пл. „Васил Левски” №1

кафе машина

1

                 3.30

51.

Терен гр. Девин , пл. „Дружба” №1

кафе машина

1

               77.40

52.

Терен парк „Острова”

Увеселителни игри

6

4.70

53.

Терен парк „Острова”

Увеселителни игри

9

               39.30

54.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

16.50

55.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

66.00

56.

Терен, ул. Първи май”

паркинг

225

357.00

В) За жилищни нужди:


по

ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. „Ал. Костов”, бл. ”Здравец” – ап. 8

За жилищни нужди

56.60

33.60

2.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 5

За жилищни нужди

51

19.98

3.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 8

За жилищни нужди

38.24

19.98

4.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап. 9

За жилищни нужди

62

24.41

5.

с. Триград, бл. „Подвис”, ап.10

За жилищни нужди

52

19.98

6.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 1, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

75.60

7.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 2, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

31.20

42

75.60

42

Безвъзмездно

8.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 3, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

 21425hnhgbnfgbv4221521542

Безвъзмездно

9.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 4, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

221221515521221615212121

Безвъзмездно

10.

гр. Девин, бл. К – 2, ап. 25

За жилищни нужди

71.4

42.84

11.

гр. Девин, бл. Д – 3, ап. 40

За жилищни нужди

34

26.96

12.

гр. Девин, бл. Д – 4, ап. 20

За жилищни нужди

53.30

31.98

13.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 1

За жилищни нужди

76

45.60

14.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 14

За жилищни нужди

38

68.40

15.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 18

За жилищни нужди

38.70

23.40

16.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 19

За жилищни нужди

43

38.22

17.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 33

За жилищни нужди

53.30

49.01

18.

гр. Девин, бл. Д – 5, ап. 35

За жилищни нужди

54

69.22

19.

гр. Девин, общежитие на ул. „Явор” №1 – І, ІІ, ІІІ етаж

За жилищни нужди

17- ст.209

10.20

17- ст.102

10.20

17- ст. 108

10.20

17- ст.311

30.60

17- ст. 109

10.20

17-ст.211

30.60

17-ст.103

30.60

17-ст-204

10.20

17-ст.210

30.60

     

17-ст.306

10.20

17-ст.106

10.20

     

17-ст.111

10.20

17-ст.212

10.20

     

17-ст.312

10.20

17-ст.310

10.20

34- стаи 207 и 208

20.40

34- стаи 302 и 303

20.40

34-ст.104 и 105

20.40

34- стаи 304 и 305

20.40

17-ст. 203

Безвъзмездно

17-ст.112

10.20

17- ст.211

10.20

2. Имоти за отдаване под наем:

А) Помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площв кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Помещение – стая № 308, ет. 3, в общинско общежитие на ул. „Явор“ № 1, гр. Девин

Зъболекарски кабинет

17

39.10

Б) Терени:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площв кв.м.

Първоначален месечен наем в лева

1

2

3

4

5

1.

Терен – № 18, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.18

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

2.

Терен – № 17,гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.19

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

3.

Терен – № 19,гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.21

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

15

13.50

4.

Терен – № 20, гр. Девин,Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.22

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

24

21.60

1

2

3

4

5

5.

Терен – № 5, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

6.

Терен – № 6, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

28.00

7.

Терен – № 7, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

8.

Терен – № 8, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

28.00

9.

Терен – № 9, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.504.50.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

10.

Терен – № 10, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5020

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

20

22.00

11.

Терен – № 11, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.50.5029

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

4.50

12.

Терен – № 12, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.502.5038

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

5

5.50

13.

Терен – № 13, гр. Девин

Находящ се в имот с идентификатор 20465.506.608

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

10

8.00

14.

Терен – № 14, с. Триград

Находящ се в имот с идентификатор 73105.501.270

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

6.30

15.

Терен – № 15, с. Лясково

Находящ се в имот улица между кв. 12 и кв. 15

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

9

6.30

16.

Терен – № 16, с. Лясково

Находящ се в имот УПИ-XIII, кв. 12

За поставяне на временен преместваем обект за търг. дейност

40

28.00

17.

Терен с. Брезе

Преместваем търговски обект

15

10.50

В) За жилищни нужди:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща № 1, 4 бр. апартаменти

За жилищни нужди

42

42

42

75.60

75.60

75.60

2.

гр. Девин, ул. ”Опълченска”, временни сглобяеми къщи – Къща №2

За жилищни нужди

42

75.60

3.

Бл. “Светлина“, ап. № 1, с. Гьоврен

За жилищни нужди

65

26.00

4.

гр. Девин, Общежитие на ул. ”Явор” № 1 – I,II,III етаж, стаи 101, 110, 201, 202, 205, 211

За жилищни нужди

6х17

60.40

Г) Инфраструктурен обект- терен с прилежащи помещения:

по ред

Наименование на обекта

Описание

Площ в кв.м.

Първоначален месечен наем/лева

1

2

3

4

5

1.

Терен с прилежащи помещения – гр. Девин, ПИ 20465.502.248 и сграда 20465.502.248.2

Общински градски басейн и сграда

1385 –терен, 186 - сграда

3 162.00

Очакван годишен приход от наем: 118 841.76 лв.

II. Продажба:

по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 20465.506.10 , УПИ – IV, кв. 134, гр. Девин

640 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

2.

ПИ 20465.502.1336 , УПИ - VII, кв. 139, гр. Девин, ул. ”Пролет”

382 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

3.

ПИ 20465.502.1365, УПИ - VIII, кв. 139 гр. Девин, ул. ”Пролет”

378 кв. м.

за жилищно строителство

3 800

4.

ПИ, УПИ – I, кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

5.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.2, с. Гьоврен

550 кв. м.

за жилищно строителство

4 000

6.

ПИ, УПИ – VІ,кв.5, с. Гьоврен

480 кв. м.

за жилищно строителство

3 800

7.

ПИ, УПИ – VІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 500

8.

ПИ, УПИ – VІІІ,кв.5, с. Гьоврен

670 кв. м.

за жилищно строителство

5 000

9.

ПИ, УПИ – Х,кв.5, с. Гьоврен

630 кв. м.

за жилищно строителство

4 800

10.

ПИ, УПИ – ХІІ,кв.5, с. Гьоврен

620 кв. м.

за жилищно строителство

4 800


1

2

3

4

5

11.

ПИ, УПИ – ХІІІ,кв.5, с. Гьоврен

640 кв. м.

за

жилищно строителство

4 800

12.

ПИ, УПИ – ІІ, кв.6, с. Гьоврен

780 кв. м.

За

жилищно строителство

5 500

13.

ПИ, УПИ – ІІІ, кв.6, с. Гьоврен

580 кв. м.

за жилищно строителство

4 200

14.

ПИ, УПИ – ХІІ, кв.14, с. Гьоврен

575 кв. м.

за

жилищно строителство

4 800

15.

ПИ, УПИ – ХІІІ, кв.14, с. Гьоврен

610 кв. м.

За

жилищно строителство

4 800

16.

ПИ 73105.501.444, УПИ-ХХІХ, кв.2 с. Триград,

672 кв. м.

Незастроен парцел

4 000

17.

ПИ 20465.502.865, УПИ-ІI, гр. Девин, ул.“Руен“

251 кв. м.

Незастроен парцел

12 550

18.

ПИ 20465.506.486,УПИ-VІ, кв.131 гр. Девин

240 кв. м.

Незастроен парцел

4 500

19.

ПИ: 73105.501.568,564,565,5661567,568,569 и 570 гаражни клетки в с. Триград

20кв.м. всяка

Незастроен парцел за гаражи

3 500

20.

ПИ, с. Гьоврен ,УПИ-ХVІІІ, кв.1 за   1бр.гаражни клетки

18кв.м.

Незастроен парцел за гаражи

250

21.

ПИ 20465.501.1273 в УПИ-ХХІІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

521кв.м.

незастроен жилищен парцел

4 000

22.

ПИ 20465.501.1272 в УПИ-ХХІ, кв.48 по ПУП на гр. Девин

614

незастроен жилищен парцел

4 500

23.

ПИ 20465.502.1263 в УПИ-­­­­LІ, кв.55 гр. Девин, ул. ”Пролет”

430

Незастроен   парцел

5 000

24.

ПИ в землището на с. Беден,

м. “Брязово“

03112.69.10

3 294 кв. м.

Микроязовир с бетонови стени и дъно

15 000

25.

ПИ 20465.502.1288, УПИ LXII, кв.55

753 кв. м.

За друг вид озеленени площи – изтекъл срок

8 000

26.

ПИ 20465.88.129, м. «Дувана»

3987 кв.м.

За база за селскостоп. и горскостоп. техника-земеделска

5 800

27.

ПИ 20465.504.1556 - гр. Девин, обществен обект, комплекс

4126 кв. м.

За друг обществен обект

930 000

28.

ПИ 73105.501.199 – с. Триград

813 кв. м.

с. Триград

25 000

29.

с. Триград, ПИ с идентификатор 73105.501.444

672 кв. м.

Незастроен парцел

2 688

1

2

3

4

5

30.

с. Триград, ПИ с идентификатор 73105.501.512

320 кв. м.

Незастроен парцел

1 280

31.

Поземлен имот, УПИ - ХII, кв. 1, с. Гьоврен

925 кв. м.

Застроен парцел

3 000

32.

Първи етаж/читалище/ от масивна

Двуетажна сграда в с.Михалково, кв. 16, пл. № 78

380 кв. м.

Част от сграда

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

33.

с.Осиково ПИ с идентификатор 54198.10.355

5752 кв.м.

За почивен лагер

На база изготвена оценка от лицензиран оценител

34.

Гр.Девин, ПИ 20465.503.91 кв.16, УПИ ХІV, ул. „Шина Андреева” №1

410 кв.м.

Застроен парцел

4 500

35.

Гр.Девин, ПИ 20465.503.841 кв.14, УПИ ХVІ-725, ул.„Горски извор” №1-а

64 кв. м.

Застроен парцел

670

Общо приходи от продажба: 1 098 550 лв.

III. Отстъпено право на строеж (ОПС):

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по   КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1

2

3

4

5

1.

ПИ 17957.501.367 , УПИ-І,

кв.21, с. Грохотно

458 кв. м.

Незастроен парцел

1 000

2.

ПИ 17957.501.366 , УПИ-ІІ, кв.21, с. Грохотно

512 кв. м.

Незастроен парцел

1 200

3.

ПИ 17957.501.356 , УПИ-ІІІ, кв.21, с. Грохотно

560 кв. м.

Незастроен парцел

1 300

4.

ПИ 17957.501.355 , УПИ-ІV, кв.21, с. Грохотно

495 кв. м.

Незастроен парцел

1 100

5.

ПИ 17957.501.326 , УПИ-ІII, кв.24, с. Грохотно

417кв.м.

Незастроен парцел

1 000

Общо приходи от продажба на ОПС: 5 600 лв.

IV. Отстъпено право на строеж (ОПС) отредени за изграждане на социални жилища:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ по КК

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена

1.

-

-

-

-

V. Продажба на дялове и акции:

№ по ред

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ОБЩИНАТА В %

Прогнозна цена лв.

1.

ОРФЕЙ – ХОТЕЛ – АД

17,33%

400 000

 

Общо :

 

400 000 лв.

VI. Придобиване:

№ по ред

ИМОТ

ПЛОЩ, ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена лв.

 

1

2

3

4

 

1.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.1520, гр. Девин

65 кв. м.

/за озеленяване/

3 120

 

1

2

3

4

 

2.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.245, гр. Девин

47 кв. м.

/за улица/

2 256

 

3.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.500, с. Гьоврен

218 кв. м.

/за гробищен парк/

1 727

 

4.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.502, с. Гьоврен

159 кв. м.

/за гробищен парк/

1 259

 

5.

Част от ПИ с идентификатор 18424.3.503, с. Гьоврен

318 кв. м.

/за гробищен парк/

2 519

 

6.

Част от ПИ с идентификатор 03112.73.30, с. Беден

1317 кв. м.

/за гробищен парк/

10000

 

7.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.1736

25 кв. м.

/за улица/

замяна

 

8.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.1735

58 кв. м.

/за улица/

замяна

 

9.

Част от ПИ с идентификатор 20465.502.5922

70 кв. м.

/за спортна площадка/

3 500

 

10.

За ул. „Руен“ и терен за озеленяване, гр. Девин - имоти

500 кв. м. Незастроени

20 000

 

11.

ПИ – 6 бр.:

11733.502.154;156;157;158;160;163 в с. Водни пад

405 кв. м.

2 672

 
 

Общо :

 

47 053 лв.

 

VII. Замяна и ликвидиране на съсобственост:

ИМОТ

ПЛОЩ

ОПИСАНИЕ

Прогнозна цена, лв.

1

2

3

4

5

1.

ПИ с идентификатор 20465.502.1640,

ул. „Рожен“

83 кв. м.

За търговия и услуги

замяна

2.

ПИ с пл. № 180, УПИ I , кв. 12, с. Осиково

222

кв. м.

Застроен парцел

2 500

VII. Земеделски земи от общинския поземлен фонд:

   1. Брой имоти от общински поземлен фонд, предвидени за управление през 2022г. /отдадени под наем и за отдаване под наем/ - общо 935.

   2. Очаквани приходи за 2022 г. от отдадените под наем имоти от общинския поземлен фонд: 21175.46 лв. / двадесет и една хиляди сто седемдесет и пет лева и 46 ст./.        


Прогнозна цена на предлаганите за продажби имоти в това число

по чл.35, ал.3 от ЗОС – 1 098 550 лв.

Очаквани приходи от продажби 33 от прогнозните - 362 521.50 лв.

Прогнозна цена от продажба на дялове и акции – 400 000 лв.

Прогнозни цени на приходите от ОПС - 5 600 лв.

Очаквани приходи от ОПС 37% лв. от прогнозните – 2 072лв.

Прогнози цени на имоти за замяна и ликвидиране на съсобственост –2 500 лв.

Очаквани приходи от замени и ликвидиране на съсобственост 100от прогнозните – 2 500 лв.

Очаквани приходи от наем на общински имоти – 140 017.22 лв.

Общо приходи от програмата – 907 110.72 лв.

Общо разходи от програмата – 47 053 лв.

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Девин през 2022 год. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 год. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Изпълнението на програмата се възлага на Кмета на общината.

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер