Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 и Сграда с идентификатор 20465.503.10.1
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-232/20.07.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на:

1. Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка десет), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, улица „Шина Андреева” №1, площ 81 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана , Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м),

2. Сграда с идентификатор 20465.503.10.1(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка десет точка едно), с адрес: град Девин, улица „Шина Андреева” №1, разположена в поземлен имот 20465.503.10 със застроена площ 41 (четиридесет и един) кв. м., брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Селскостопанска сграда.

Търгът да се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Поземлен имот с идентификатор 20465.503.10, находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Шина Андреева“

81

1 598

160

160

2

Сграда с идентификатор 20465.503.10.1, разположена в поземлен имот 20465.530.10 находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Шина Андреева“

41

738

75

75

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 01.08..2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 01.08.2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, е от 01.08.2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден е от 01.08..2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 16.08.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер