Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

О Б Я В А

           Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-187/11.05.2022 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на:

              - поземлен имот с идентификатор 20465.502.1263 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда двеста шестдесет и три), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Пролет“, площ 430 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10).

          - поземлен имот с идентификатор 20465.502.1336 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда триста тридесет и шест), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Пролет“, площ 382 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10).

          - поземлен имот с идентификатор 20465.502.1365 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда триста шестдесет и пет), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Пролет“, площ 378 кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10).

Търгът да се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Поземлен имот с 20465.52.1263, находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Пролет“

430

7 074

710

710

2

Поземлен имот с 20465.52.1336, находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Пролет“

382

6 284

630

630

3

Поземлен имот с 20465.52.1365, находящ се в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Пролет“

378

6 218

630

630

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 01.08..2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 01.08..2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, от 01.08.2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 01.08.2022 г. до 17:00 ч. на 10.08.2022 г.

           Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 16.08.2022 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер