Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 10.08.2022 г.
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 10.08.2022 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 29.06.2022 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд с идентификатор 20465.161.21, находящ се в землище на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 05.07.2022 г. относно: Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2021 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 05.07.2022 г. относно: Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2021 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 06.07.2022 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.504.1738, частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Васил Левски”, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва:Кмет на Община Девин

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО –129 от 18.07.2022 г. относно:Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно управление на Областна дирекция на МВР – Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –131от 19.07.2022 г. относно:Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на УПИ V ПИ 20465.502.209, и част от улична регулация от о.т. 286+15м до о.т. 285+6 в кв. 56 по плана на гр. Девин, общ. Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 21.07.2022 г. относно:Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин“.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 22.07.2022 г. относно:Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране изготвянето на технически инвестиционни проекти.

Докладва:Кмет на Община Девин

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 22.07.2022 г. относно: Прекратяване срока на действие на разрешително № 4/27.10.2016 г. за водовземане от минерална вода - изключителна държавна собственост - находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на фирма „Гостул“ ООД.

Докладва:Кмет на Община Девин

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 01.08.2022 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.05.2022г. до 30.06.2022г.и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода 01.01.2022 до 30.06.2022 година.

Докладва:Председател на общински съвет

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 02.08.2022 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по Вик на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 02.08.2022 г. относно: Приемане на общински план за действие в изпълнение на Стратегия на област Смолян за равенство, приобщаване и участие на ромите (2022-2023г.)

Докладва:Кмет на Община Девин

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 03.08.2022 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд – поземлен имот с идентификатор 54198.7.101, находящ се в землище на с. Осиково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Славка Чавдарова

Младши експерт

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на:http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер