Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по наредбата за ОВОС Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията за внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 04 Август 2022г. 14:58ч.

 ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

О Б Я В А

до

Заинтересованите лица и общественост

Обявяване на открит 14 - дневен достъп до информацията за внесеното искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Модернизиране и ефективно използване на ресурсите за подобряване на жизнеспособността на стопанството“, включващо:

1. „Реконструкция и преустройство на селскостопанска сграда в „Животновъдна ферма“, находяща се в ПИ с идентификатор 73105.10.28 по КККР на с. Триград, местност „Аджиларска река“, община Девин.

2. „Реконструкция и основен ремонт на сграда с идентификатор 73105.28.471.1, построена в ПИ с идентификатор 73105.28.471 по КККР на с. Триград, местност „Шехово“, община Девин.

3. „Изграждане на навес за лятно – пасищно отглеждане на говеда, в имот с идентификатор 87223.152.8 по КККР на с. Ягодина, местност „Башиш“, община Борино.

На основание чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.6, ал.10, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам, че копие на документацията можете да намерите:

  • на следния линк http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/39872;
  • в сградата на Община Девин, ул. „Дружба” №1, ІІ-етаж, стая №12, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, в продължение на 14 (четиринадесет) дни, в периода от 04.08.2022 г. – 17.08.2022 г.;
  • на интернет страницата на Община Девин https://www.devin.bg/

        Лице за контакти:

      Нагиян Селим – ст. експерт „Екология, програми и развитие”

      тел.: 03041/23-35

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер