Начало НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ГЛАВНО МЕНЮ

Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

 

Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИЗМЕНЕНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ (октомври 2015 г.)

ПЪРВИ СТЪПКИ

* създаване на Сдружение на собствениците

* регистрация в общината

* регистрация в регистър БУЛСТАТ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ОСНОВНИ МОМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕЖИМА ПО ДЪРЖАВНИТЕ И МИНИМАЛНИТЕ ПОМОЩИ

РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ

 

 

В Община Девин е сформиран екип от специалисти – юристи, строителни експерти, финансисти и др., които ще разясняват детайли по програмата и различни казуси.

 

ТЕЛЕФОН на Община Девин за въпроси и информация относно програмата – 03041/2769

Електронна поща за въпроси – Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

Информация се получава и на място в общинска администрация – етаж 3,  стая 5

 

СЪОБЩЕНИЕ - 18.07.2017 г.

 

Временно се преустановява приемът на заявления за интерес и финансова помощ по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Съгласно Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г., с което е приета Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, кандидатстването по Програмата следва да се осъществява постоянно в рамките на две години: 2015 и 2016 г.

Продължителността на Програмата може да се удължава при наличие на свободен финансов ресурс.

С писмо Изх. № 90-05-636 от 05.07.2017 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява всички кметове на общини, че към настоящия момент, с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат сключен договор за целево финансиране.

Предвид факта, че към настоящия момент допълнителен ресурс не е одобрен, е необходимо:

  • да бъде преустановен приемът на заявления за интерес и финансова помощ от общинските администрации към „Българска банка за развитие“ АД;
  • общинските администрации да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия по Програмата.

След приключване на всички дейности по обновяването на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лева и при възможност ще бъде подновен приемът на документи в „Българска банка за развитие“ АД.

Обръща се внимание, че към настоящия момент се извършва анализ на Програмата. В контекста на цялостната жилищна политика, обновяването на жилищния фонд е една от най-важните и широкомащабни цели. По-нататъшното подпомагане на изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извръшвано при различни правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще ни уведоми своевременно.

Пълният текст на писмото можете да видите ТУК.

 

СЪОБЩЕНИЕ - 09.02.2016 г.

 

С ПМС № 23/04.02.2016 г. бяха допълнени Методическите указания към Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приети с ПМС18/02.02.2015г, относно критериите за допустимост на сградите по програмата.

 

В обхвата на програмата от 01.01.2016 г. допустими за финансиране ще бъдат и:

 

- многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

 

- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение. Горепосочените сгради са допустими за финансиране, само в случаите, когато попадат извън обхвата на проектните предложения на общините по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Инвестициите за сградите следва да се приоритизират като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др.

 

В допълнение, при оценката на подадените заявления през 2016 г. общините трябва да третират с приоритет многофамилните жилищни сгради, строени по индустриален способ, като предимство се дава първо на сградите над 36 самостоятелни обекта, а след това на тези под 36 самостоятелни обекта, строени по индустриален способ.

 

През 2016 г. е предвидено общините да разглеждат и одобряват заявления за кандидатстване на всички допустими сгради по програмата при спазване изискването за отдаване на приоритет по гореописания ред.

 

* Подписването на договори за целево финансиране ще се извършва съобразно разполагаемия финансов ресурс.

 

ВАЖНО!

 

Предвидено е, че изпълнението на дейности по сградите, които ще бъдат одобрени и ще имат подадени искания към ББР за сключване на договори за целево финансиране през 2016 г., може да започне едва през 2017 г. след като са сключени договорите за целево финансиране и след като:

 

- бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г. и

 

- при наличен финансов ресурс по програмата.

 

Проектът на постановление на Министерския съвет предвижда съобразно разполагаемия финансов ресурс по националната програма да се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ над 36 самостоятелни обекта, след това тези под 36, строени по индустриален способ самостоятелни обекта и накрая всички останали сгради.

 

Предвид обстоятелството, че в рамките на ОПРР 2014 – 2020г. е определен ресурс за мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в 67 общини, допустими бенефициенти по програмата, всяка община, конкретен бенефициент по ОПРР 2014-2020, трябва да гарантира липсата на двойно финансиране на сградите, които ще одобрява по двете програми – Националната и ОПРР 2014 – 2020, включително чрез подаване на декларация за липса на двойно финансиране по образец. Декларацията се подава от кмета на общината към ББР с искането за сключване на договор за целево финансиране.

 

В допълнение, в рамките на националната програма се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи, 137 сгради, съгласно приложен списък.

 

Всички изменения и актуална информация за хода на Националната програма са поместени на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството: http://www.mrrb.government.bg/?controller=category&catid=117

 

 

СЪОБЩЕНИЕ - 29.06.2015 г.

 

 

Община Девин ще санира шест блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

 

На 12 юни 2015 г. е подписан шестият тристранен договор по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради между Българска банка за развитие, областния управител и кмета на община Девин. Последният подписан договор е за сграда, в която собственик на един апартамент, не членуващ в сдружението на собствениците, отказва да подпише Декларация за съгласие за осигуряване на достъп по образец (приложение 12) Това представлява 2 % от самостоятелните обекти в сградата и попада в обхвата на допустимите 5% съгласно изменените от 10 май 2015 г. Методически указания по Програмата.

 

Така в община Девин са обхванати и ще бъдат санирани всички жилищни сгради с над 36 жилища. Това са блоковете на улица „Васил Левски”, известни като К-1, К-2 и К-3. Другите три блока са Д-3, Д-4 и Д-5, намиращи се на улица „Руен” и улица „Рожен”.

 

Всички регистрирани сдружения на собствениците в община Девин и в регистър Булстат са осем, а подписаните договори между тях и кмета на общината са седем. На 25 юни 2015 г. е регистрирано в банката изпратеното искане за финансиране по Националната програма и за седмия подписан договор между кмета на общината и Сдружение на собствениците „Гребенец, гр. Девин, община Девин, ул. Освобождение” № 58”. Сградата на този адрес е с 33 самостоятелни обекта с жилищно предназначение и също попада в изключенията на Програмата, което гласи, че по изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.

 

Актуална информация за подадените Заявления за интерес и финансова помощ и за напредъка по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Девин се публикува и обновява на интернет страницата на община Девин - www.devin.bg в секция „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ - 15.05.2015 г.

 

В „Държавен вестник“, бр. 35 от 15.05.2015 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет № 114 от 08.05. 2015 г. за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й (Обн., ДВ, бр. 10 от 6 февруари 2015 г., попр. ДВ, бр. 18 от 10 март 2015 г.) С постановлението са изменени Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ – 15 май 2015 г.

 

Изменените Методически указания и приложения (април 2015) можете да изтеглите от ТУК

 

Одобрените изменения в Методическите указания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради са в следните насоки:

 

  • При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно по Националната програма. По изключение, при невъзможност за участие на цялата група и по преценка на общината, от съответната група може да бъде допуснато да кандидатстват минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени. Това изключение важи за група от минимум от две блок-секции или за група от повече от две свързано застроени сгради. 
  • По изключение и по преценка на общината през 2015 г. могат да бъдат одобрявани за обновяване и сгради с минимум 32 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, които са построени преди 1975 г. и са с доказани конструктивни проблеми.
  • По изключение и по своя мотивирана преценка общината може да допусне одобрение на сграда ако не са представени документи/декларации за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти. Изключението може да се прилага за не повече от 5% от самостоятелните обекти. При това изключение общината следва да намери подходящо техническо решение, да се извършат дейностите по обновяването, включително и в съответните самостоятелни обекти при необходимост, с оглед постигане на цялостна визия на сградата и клас на енергопотребление „С“ в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради. При това изключение общината задължително следва да съблюдава изискванията на програмата по отношение на схемата за минимална помощ и за тези самостоятелни обекти, за които не е представена декларация-образец за достъп (приложение № 12). Ако сред тях има самостоятелни обекти, които се използват за извършване на стопанска дейност, в т.ч. и в случаите на отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии, то към тях задължително са приложими правилата на схемата за минимална помощ. При това изключение задължително решенията на сдружението за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти и за съгласие за изпълнение на предложените в резултат на техническото и енергийното обследване допустими дейности се внасят за приемане от общото събрание на собствениците при изискванията за кворум и мнозинство съгласно ЗУЕС. 
  • След направен преглед и детайлен анализ на одобрените към момента сгради, като бяха отчетени и параметрите на публикуваните обществени поръчки от общини заложеният лимит за техническо обследване и обследване за енергийна ефективност е актуализиран от 200 млн. лв. на 100 млн. лв. Пазарната цена на предлаганата услуга е по-ниска. Редуцираната сума остава в програмата и ще бъде използвана за същинските дейности по обновяването.
  • Във връзка с последните промени в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради са направени изменения и допълнителни разяснения в Методическите указания. 
  • С цел по-доброто разбиране на някои текстове са направени допълнителни разяснения, както и са отстранени несъответствия в документи, приложения към Методическите указания.
  • С оглед въведеното изключение в Методическите указания по отношение осигуряване на 100% съгласие за достъп до всички самостоятелни обекти са разработени три нови приложения – образци към Методическите указания: приложение № 15 - образец „Покана за ОС на собствениците“; приложение № 16 - образец „Протокол от залепване на поканата за свикване на ОС на собствениците“; приложение № 17 - образец „Протокол за проведено ОС на собствениците (етажната собственост)“. Добавено е и ново приложение № 4 към „Договор за целево финансиране“ (Приложение № 11).

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер