Начало ОБЯВЛЕНИЯ Съобщения Община Девин започва прием на заявления–декларации от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

агенция за социално подпомагане

програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 – 2027 г.

ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Девин започва прием на заявления–декларации от кандидат потребители за ползване на социална услуга по осигуряване на топъл обяд. Към заявлението кандидата попълва и прилага Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.

Топъл обяд ще се предоставя от 09.01.2023 г., в рамките на работните дни в следните населени места: град Девин; град Девин, кв. Настан; село Грохотно и село Гьоврен. Като ползватели на услугата са допустими:

1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредба РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. скитащи и бездомни лица;

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане“-Девин. Комисия към Община Девин ще извърши подбор на потребителите.

Заявления ще се приемат текущо от 01.12.2022 г. от 08.00-12.00 и от 13.00-17.00 часа в сградата на Общинска администрация - Девин, ул. „Дружба“ №1, ет.2, ст.8, както и в Кметство село Грохотно и Кметство село Гьоврен. Подадените Заявления-декларации до 16.12.2022г. ще бъдат разгледани на първото заседание на Комисията за подбор на потребители. Лицата, които не са включени в първоначалния списък и отговарят на условията за допустимост, ще бъдат включени в списък „резерви“.

Заявление-декларация - изтегли

Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация - изтегли

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер