Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Покани за заседания на Общински съвет - Девин Покана за редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.01.2023 година
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 19 Януари 2023г. 16:50ч.

ОбС-Девин 2


 

 

ПОКАНА

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА, свиквам редовно заседание на Общински съвет - Девин на 26.01.2023 година /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната зала на община Девин, с предложение за следния

ДНЕВЕН РЕД

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 04.01.2023 г. относно:Кандидатстване на Община Девин с проект за директно предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 06.01.2023 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 24.11.2022 г., прието от Общински съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.11.2022 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 10.01.2023 г. относно: Отпускане на средства за Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 10.01.2023 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 10.01.2023 г. относно: Приемане на списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г., съгласно разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО –7от 17.01.2023 г. относно: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – поземлен имот с идентификатор 44848.1.688 и поземлен имот с идентификатор 44848.7.274, находящи се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян.

Докладва:Кмет на Община Девин

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 18.01.2023 г. относно: Кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Ботев“ град Девин“ по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“.

Докладва:Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 19.01.2023 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.11.2022г. до 30.11.2022г.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 19.01.2023 г. относно: Приемане план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2023 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 19.01.2023 г. относно: Приемане отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2022 година.

Докладва:Председателя на Общински съвет – Девин

 

11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

 

НАТАША ВАСИЛЕВА

Председател на Общински съвет – Девин

 

 

Изготвил: Галина Узунова

Специалист

 

 

Заседанието на Общински съвет – Девин може да проследите на живо на следния адрес: http://79.124.20.10:8000/stream

 

Материалите по Дневния ред за заседанието може да разгледате на: http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер