Начало ОБЯВЛЕНИЯ Земеделие Заповед № РД-09-62/08.02.2023 г. на кмета на община Девин за забрана на пашата на селскостопански животни
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 10 Февруари 2023г. 00:00ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

З А П О В Е Д

№ РД-09-62

гр.Девин, 08.02.2023 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 1, т.1, и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1 и ал. 2, т.1 от Закона за горите, във връзка с писмо с вх. № 91-114-4 от 31.01.2023 г. на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО -ТРИГРАД“ 

ЗАБРАНЯВАМ:

Пашата на селскостопански животни в горски територии държавна собственост на териториалния обхват на ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ТРИГРАД“, съгласно приложения списък на площите по отдели и подотдели за 2023 година.

Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на всички животновъди и кметове на кметства с. Гьоврен, с. Триград и с. Кестен за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати до РДГ – гр. Смолян, РИОСВ – гр. Смолян и ТП „ДГС - триград“ за сведение.

Заповедта да се публикува в интернет страницата на община Девин, както и на информационното табло в общината и кметствата.

Цялостен контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Николай Юруков – заместник-кмет на община Девин.

Заповедта подлежи на обжалване в 1-месечен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – Смолян или пред Областен управител на област с административен център – Смолян.

 

здравко иванов /п/

Кмет на община Девин

 

Списък на подотделите ЗАБРАНЕНИ за паша по ГСУ и землища

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер