Начало ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 13 Март 2023г. 14:56ч.

 

 

„ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“

 

ОСНОВНИ МОМЕНТИ:

 

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като набирането на проектни предложения за изпълнение на инвестиции да приключи на 31.05.2023 г.

 

 

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 

Крайни получатели по настоящата процедура са Сдружения на собствениците, регистрирани по ЗУЕС, в допустимите за финансиране сгради, в които самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

 

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

 

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:

Допустимите дейности за финансиране са:

 • Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

ü  По външните сградни ограждащи елементи:

-            подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);

-            топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);

ü  По системите за поддържане на микроклимата:

-            ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;

-            реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;

-            ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;

-            инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;

 • Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване на СО), ако са предписани в енергийното обследване;
 • Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 • Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо само при предписана в енергийното обследване енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 • СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:

üСМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават пряка опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;

üСМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, изграждане/ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.

 

Няма да се финансират:

 • Подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти;
 • Обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти;
 • Ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма;
 • Изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба;
 • Изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата;
 • Ремонт и подмяна на ВиК инсталации.
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;
 • Организация и управление на проекта.

Допустими за финансиране са и следните съпътстващи дейности:

 

Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.

 

       Наличието на енергийно и техническо обследване (включително сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и технически паспорт) е предварително условие за кандидатстване по настоящата процедура.

 

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

 

Стъпка 1

Етажната собственост учредява и регистрира Сдружение на собствениците по реда на раздел III от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ – попълват се документи по образец.

Всички документи може да изтеглите тук

 

Стъпка 2

Сдружението на собствениците, създадени по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), се обръщат за партньорство пред общината, на чиято територия се намира тяхната сграда, като подават заявление за участие по образец в деловодството на община Девин в срок до 10.05.2023 г.

За сградата следва да бъде предоставено:

1. Заявление за участие;

2. Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата в експлоатация, изготвени по реда на ч.48 от ЗЕЕ;

3. Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл.169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и Технически паспорт в съответствие с изискванията ,определени в глава трета от Наредба № 5 от 2006 г. за технически паспорти на строежите;

4. Документи свързани с проведени общи събрания за създаване на Сдружение на собствениците(СС);

5. Декларации за готовност за осигуряване на достъп до самостоятелните обекти;

6. Други документи необходими за изготвянето на проектното предложение и изпълнението на проекта.

Стъпка 3

След получено заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП), екип от община Девин проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. Сдружение на собствениците(СС), подали заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП), съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

Стъпка 4

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 5

Сдружението на собствениците осъществява контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер