Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обява за публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот, сграда с идентификатор 66130.3.390.1, находяща се в село Селча
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 15 Май 2023г. 09:57ч.

ОБЯВА

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-216/11.05.2023 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: сграда с идентификатор 66130.3.390.1(шестдесет и шест хиляди сто и тридесет точка три точка триста и деветдесет точка едно), находяща се в село Селча, община Девин, област Смолян, с адрес: село Селча, община Девин, местност Котлина, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-127/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК с застроена площ 43 (четиридесет и три) кв. м., брой надземни етажи: 1, брой подземни етажи: няма, предназначение: селскостопанска сграда, акт за частна общинска собственост № 2542/20.02.2018 г. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 66130.3.390; за срок от 5 (пет) години

Търгът да се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназна чение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева) с ДДС

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит

(в лева)

1

Сграда 66130.3.390.1-селскостопанска сграда, с. Селча, община Девин

Производствени дейности

43

68,80

7,00

85,00

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч.,от 18.05.2023 г. до 16:00 часа на 29.05.2023 г.

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 31.05.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин,   ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер