Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Четвъртък, 22 Юни 2023г. 10:13ч.

 

 

norway-projekt

Програма „Опазване на околната среда и климатични

промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

 

„Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“

 

Logo Devin small

ОБЩИНА ДЕВИН

 

ДНЕВЕН РЕД

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО

 

по Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01
Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския

капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат

 

Дата: 6 юли 2023 г.

Място: Заседателна зала на Общинска администрация - Девин, гр. Девин, ул. "Дружба" № 1

 

14:00 – 14:10 часа             Откриване на пресконференцията

14:10 – 14:30 часа             Презентация за представяне на проекта, в т.ч. целите, дейностите и очакваните резултати

14:30 – 14:45 часа             Време за въпроси

14:45 часа                           Закриване на пресконференцията

 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат” ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на ПрограмаОпазване на околната среда и климатични промени” чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Рудозем и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на

Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм“

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер