Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Конкурс за избор на членове на органи за управление – Съвет на директорите на „МБАЛ - ДЕВИН“ ЕАД, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 12 Юли 2023г. 10:00ч.

герб-община 2ОБЩИНА ДЕВИН


 

 

В изпълнение на Решение №122, взето по Протокол №6 от 22.06.2023 г. на Общински съвет - Девин и утвърдените за това правила, Община Девин

ОБЯВЯВА:

I. Конкурс за избор на членове на органи за управление – Съвет на директорите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДЕВИН“ ЕАД, гр. Девин /“МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД/, ул. „Явор“ №3, ЕИК 200591288 за срок от 5 /пет/ години, за позиции, както следва:

 1. Изпълнителен директор.
 2. Член на Съвета на директорите – представител на Община Девин.
 3. Независим член на Съвета на директорите.

Месечното възнаграждение се определя при условията и по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/.

II. Правила за провеждане на конкурса

Комисията провежда конкурса на три етапа:

         1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

         2. Писмена част - оценяване на изготвена и представена от кандидатите концепция за развитието на «МБАЛ Девин» ЕАД за петгодишен период и приноса на кандидата към неговото управление.

Концепцията за развитието следва да бъде изготвена от кандидатите в обем до 10 страници (формат А4, шрифт Times New Roman – размер 12) и да има най-малко следното съдържание:

 • обща информация за дружеството, в т.ч. област на дейност, мисия, визия, цели;
 • състояние на дружеството – в т.ч. финансово икономическо, организационна структура;
 • анализ на пазара, конкурентна среда;
 • виждания за развитието и перспективите на дружеството;
 • анализ на основните рискове;
 • прогнозни финансови отчети;
 • ресурсна обезпеченост: материална база, човешки ресурси;
 • инвестиционна програма и/или ремонтна програма в случай, че се предвиждат инвестиции и влиянието им върху прогнозните финансово икономически резултати.

         Плик № 2 – съдържа концепция за развитие на „МБАЛ – Девин“ ЕАДи приноса на кандидата към неговото управление.

Концепцията се представя на хартиен носител в отделен запечатан непрозрачен плик!

3. Устна част - провеждане на събеседване с кандидатите.

Темите, предмет на събеседване /интервю/ с кандидатите са:

1. Особености и характеристики на дейността на „МБАЛ-Девин“ ЕАД;

2. Източници на финансиране и начини за подобряване на финансовото състояние на „МБАЛ Девин“ ЕАД;

3. Стратегия за привличане и задържане на медицински специалисти в лечебното заведение;

4. Начини за подобряване на материално-техническата база на лечебното заведение;

4. Органи на управление на „МБАЛ Девин“ ЕАД – права и задължения;

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса може да поставя и други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба.

А. Оценката на изпитната комисия на представената концепция се формира въз основа на следните критерии:

1. съответствие на темата с нормативната уредба.

2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност.

3. анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели.

4. съответствие на разработената концепция с обективното състояние на лечебното заведение.

5. логическа структура на разработката.

6. степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

Б. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение.

2. степен на познаване на нормативната уредба.

3. способност да се планират и взимат управленски решения.

4. административни умения, професионални и делови качества.

5. комуникативни способности и организационни способности.

6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

До устната част на конкурса се допускат кандидати, които са получили оценка не по-ниска от мн. добър 4.50.

След приключване на втория етап на конкурса се изпращат писма до допуснатите кандидати за участие в третия етап от конкурса – събеседване, в които се определя ден и час за провеждането му.

Комисията провежда събеседване с всеки от допуснатите кандидати по отделно, по реда на постъпване на заявленията. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на определените критерии по -горе.

Всеки член на комисията оценява самостоятелно кандидатите по посочените показатели с оценка от едно до шест, като максималната оценка е шест по шестобалната система.

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира като сборът от оценките на всички членове на комисията се раздели на броя на членовете на комисията, взели участие в оценяването, при точност на оценката 0.25.

В условията на извънредна епидемична обстановка и други извънредни обстоятелства, е допустимо провеждането на събеседването (интервюто) дистанционно в електронна среда.

В двудневен срок от провеждане на събеседването с всеки един от допуснатите кандидати, комисията по избора извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Девин.

Комисията класира участниците в низходящ ред като на първо място се класира кандидатът, получил най-висок брой точки. Класират се кандидатите получили средноаретметична оценка от оценката на програмата и проведеното събеседване не по-ниска от 4.50.

За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол с класираните кандидати. В десетдневен срок от провеждане на последното заседание на комисията, окончателният протокол се внася в деловодството на Общински съвет - Девин за утвърждаване на първото, след провеждането на конкурса заседание, но не по-късно от двумесечен срок от получаването.

В двудневен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет - Девин за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Девин.

III.1.Изисквания към кандидатите за членове на Съвета на директорите на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД – Изпълнителен директор:

         1. да е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е дееспособно физическо лице;

         2. да притежава образователно-квалификационна степен "Магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "Магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

         3. да има най-малко 5 (пет) години професионален опит в сферата на здравния мениджмънт;

         4. да не е поставен под запрещение;

         5. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

         6. да не е лишен от право да заема съответната длъжност;

         7. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, акоса останали неудовлетворени кредитори;

         8. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

         10. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

         11. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т.1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и/или секретар на община;

         12. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         13. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „МБАЛ- ДЕВИН“ ЕАД;

         14. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие със същия или сходен предмет на дейност като „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         15. да има добра репутация и почтеност съгласно Закона за публичните предприятия, които се предполагат до доказване на противното;

         16. да отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

 

III.2.Изисквания към кандидатите за членове на Съвета на директорите на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД – представител на Община Девин:

         1. да е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария; да е дееспособно физическо лице;

         2. да притежава образователно-квалификационна степен „Магистър“ по една от следните специалности: медицина, дентална медицина, право, фармация или от професионално направление „социални дейности“ или „икономика“;

         3. да има най-малко 5 (пет) години професионален опит в областта на посочените по-горе в т.2 образование;

         4. да не е поставен под запрещение;

         5. да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

         6. да не е лишен от право да заема съответната длъжност;

         7. да не е обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, акоса останали неудовлетворени кредитори;

         8. да не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

9. да не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

         10. да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или на член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

         11. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т.1-38 и 41-45 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, не е член на политически кабинет и/или секретар на община;

         12. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, сходни с дейността на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         13. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които имат същия или сходен предмет на дейност като „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         14. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие със същия или сходен предмет на дейност като „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД ;

         15. да има добра репутация и почтеност съгласно Закона за публичните предприятия, които се предполагат до доказване на противното;

         16. да отговаря на други изисквания, предвидени в устава на дружеството;

III.3. Изисквания към кандидатите за независим член на Съвета на директорите на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД:

         1. да не е служител в „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         2. да не е акционер в „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         3. да не е лице, което лично или чрез свързани лица има търговски отношения със „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         4. да не е едноличен търговец, съдружник или акционер в търговско дружество, което има същия или сходен предмет на дейност като „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         5. да не е свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД;

         6. да отговарят на изискванията по т. III.2;

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие по образец (Приложение №1), в което да бъде посочено изрично ако кандидатът участва за независим член;

         2. Автобиография – европейски формуляр;

         3. Заверено копие (вярно с оригинала) от диплома за завършено висше образование, придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност (когато е приложимо);

* Квалификация по „Здравен мениджмънт” се удостоверява с документите посочени в Параграф 3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000 г.

4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващи наличие на минимум пет години професионален опит);

         5. Медицинско удостоверение за психично здраве - оригинал;

         6. Копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

         7. Декларация по образец (Приложение № 2), че са налице условията по т.III.1 за удостоверяване на липсата/наличието на обстоятелства по чл.20, ал.1, т.3-8 и 13 от Закона за публичните предприятия;

         8. Декларация относно липсата или наличието на обстоятелствата по чл. 21, ал. 2 от ЗПП по образец – (Приложение № 3)

9. Декларация по образец (Приложение № 4), че са налице условията по т.III.3 (само за лицата, кандидатстващи за независим член) относно наличието/липсата на обстоятелства по чл.23, ал.2 и 3 от Закона за публичните предприятия.

10. Концепция за развитието на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД за петгодишен период и приносът на кандидата към неговото управление /подава се в отделен запечатан плик/.

„Място и роля на „МБАЛ ДЕВИН“ ЕАД в предоставянето на здравни услуги в региона, повишаване качеството на медицинско обслужване, финансова политика, бъдещо развитие“.

Документите за участие в конкурса се подават лично или чрез упълномощено с изрично писмено пълномощно лице, в „Деловодство“ на община Девин, ул. „Дружба“ №1, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, в срок до 30 календарни дни /включително/, считано от датата на публикуване на обявата за конкурса на интернет страницата на община Девин в секция „Общински съвет“, „Обявления“.

         За участие в конкурса се подава заявление /по образец/, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

1. плик №1 съдържа документите, изброени в IV, т.2.,3.,4.,5.,6., 7 и 8 (и 9 – само за лицата, кандидатстващи за независим член);

         2. плик №2 съдържа Kонцепция за развитието на „МБАЛ-ДЕВИН“ ЕАД за петгодишен период и приноса на кандидата към неговото управление.

         Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан, непрозрачен плик, надписан с трите имена на кандидата, наименованието на публичното предприятие и позицията, за която кандидатства, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се предоставя входящ номер.

           

V. В срок до 7 дни след оповестяване на конкурса на електронната страница на Община Девин кандидатите могат да получават от публичното предприятие документи относно структурата и длъжностното щатно разписание на персонала.

Данни за финансовото състояние на дружеството могат да се получат от годишните финансови отчети, които са обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидата на дружеството и са общодостъпни.

В срок до 7 календарни дни от публикуване на обявата за провеждане на конкурса на интернет страницата на община Девин, кандидатите за участие в конкурсната процедура могат да получат следните документи:

-        годишен финансов отчет за предходните две години;

-        информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети;

-        справка за дълготрайните материални активи по групи;

-        структура на предприятието;

-        длъжностно щатно разписание на персонала;

Документите могат да се получат в отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост“ на община Девин, ул. „Дружба“ № 1, ет. 2, стая №9, тел.: 0879221510.

           

VI. Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Девин, зала на Общински съвет, ет. 3, в следния ред :

На 15.08.2023 г. от 09.30 ч. - проверка съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

На 16.08.2023 г. от 09.30 ч. - запознаване и оценка на представената от кандидата на Концепция за развитието и дейността на лечебното заведение;

На 18.08.2023 г. от 09.ЗО ч. - събеседване с кандидатите;

           

Срок за подаване на документи: до 17.00 часа на 14 август 2023 г.


 Документите за участие в конкурса изтегли от тук!

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер