Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект BGENVIRONMENT-4.004-0002-C01 Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет Община Девин проведе начална пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Петък, 07 Юли 2023г. 16:41ч.

 

 

norvejki proekt

  Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021

www.eeagrants.bg

   „Работим заедно за зелена, конкурентна и включваща Европа“

 

 

 

Община Девин проведе начална пресконференция по проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“

 

 

На 6 юли 2023 г. в Заседателната зала на Общинска администрация – Девин се проведе началната пресконференция за представяне на проект BGENVIRONMENT-4.004-0002 „Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Бенефициент по проекта е община Рудозем, с партньори община Мадан, община Девин, Клуб „Икономика 2000“, Клуб за зелени политики и IOWA AS Норвегия.

       Общата цел на проекта е да се подобри статусът на околната среда и да се намали ефектът от измененията в климата. Продължителността на проекта е 12 месеца (28.04.2023 г. – 28.04.2024 г.).

На пресконференцията беше представена информация за целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на проекта.

 

Очаквани резултати от изпълнението на проекта, са:

  • Повишени умения и експертиза в областта на смекчаването и адаптацията към изменението на климатана поне 30 общински специалисти общо от 3-те общини и на поне 20 представители общо на Общинските комитети по климата.
  • Проведено демонстрационно обучение за представяне на добри практики от Норвегия за прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени.
  • Разработени общински планове за адаптация към климатичните промени.
  • Повишена способност на местно ниво да се планират и прилагат мерки за смекчаване и адаптация към климатичните промени за трите общини.
  • Практическо прилагане на демонстрационни мерки за намаляване на емисиите на парникови газове, като се ползват добри практики на норвежкия партньор: За всяка община ще се доставят по 4 бр. електрически велосипеди и по една автоматична зарядна станция със соларен панел.
  • Изготвен План за обществена осведоменост и за мултиплициране на резултатите от проекта за всяка община.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „BGENVIRONMENT-4.004-0002

Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския

капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към променящия се климат“ ДБФП №Д-30-24/28.04.2023 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Рудозем и приникакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и/или Офиса на Финансовия механизъм.

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер