Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Обявления Общински съвет – Девин, на основание чл.68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Девин и Окръжен съд - Смолян за мандат 2024 - 2028 г. (второ обявление)
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Петък, 01 Септември 2023г. 14:50ч.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Общински съвет – Девин, на основание чл. 68 от Закона за съдебната власт открива процедура за набиране на кандидати за съдебни заседатели

за Районен съд – Девин и Окръжен съд - Смолян,

за мандат 2024 – 2028 година

I. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 

1. На основание на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт:

1.1 Да са български граждани, на възраст от 21 до 68 години;

1.2. Да имат настоящ адрес в общината на съдебния район за който кандидатстват;

1.3. Да имат завършено най-малко средно образование;

1.4. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. Да не страдат от психически заболявания;

2. На основание чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт:

2.1. Да не са съдебни заседатели в друг съд;

2.2. Да не са общински съветници от съдебния район, за който е избран;

2.3. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за които са избрани;

3. На основание чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт:

3.1. Да не са съдебни заседатели избрани за повече от два последователни мандата;

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЧЛ. 68, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ:

1. Подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки (Приложение № 5);

5. Мотивационно писмо;

6. Писмено съгласие (Приложение № 4 заОкръжен съд - Смолян или Приложение № 4а за Районен съд – Девин);

7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт(Приложение № 2 за Окръжен съд - Смолян или Приложение № 2а заРайонен съд – Девин);

8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. (кандидатът изисква необходимия документ);

9. Декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт (Приложение № 3 заОкръжен съд - Смолян или Приложение № 3а за Районен съд – Девин);

III.Заявление до Председателя на Общински съвет – Девин за допускане до участие в процедура за съдебни заседатели към Окръжен съд - Смолян иРайонен съд – Девин(Приложение № 1 заОкръжен съд - Смолян или Приложение № 1а за Районен съд – Девин).

Пълният комплект от документите са на разположение на кандидатите в канцеларията на Общински съвет – Девин, ул. „Дружба” № 1, както и от ТУК - ИЗТЕГЛИ;

Краен срок за подаване на документи: 21.09.2023 година

Място на подаване на документите:

Подаването се извършва лично на адрес:

гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, Канцелария на Общински съвет Девин - ет. 2

Телефон за информация: 03041/20-18

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер