Начало ОБЯВЛЕНИЯ Отчуждаване на частни имоти Процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за реализацията на обект: „Частично изменение на ПУП-ПУР”, по плана на село Гьоврен
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 20 Ноември 2023г. 11:03ч.

герб-община 2ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 У В Е Д О М Я В А М

 

         Собствениците на поземлени имоти, които се засягат от реализацията на обект: „Частично изменение на ПУП-ПУР”, по плана на село Гьоврен, община Девин за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава ІІІ от Закона за общинската собственост /ЗОС/, съгласно влязъл в сила ПУП- ПУР, одобрен с Решение №117 от 26.07.2016 г. на Общински съвет - Девин, предвиждащ изграждане на улица – публична общинска собственост ( чл. 21, ал. 1 от ЗОС) между кв. 20 и кв. 30, от о.т.192в, през о.т.161, о.т.162, о.т.163 до о.т.164, засягащо имоти с пл. №182, пл. №183, пл. №184, пл. №185 и пл. № 188, както следва:

         1. Имот с пл. №182, кв. 20 по плана на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, одобрен със Заповед №101/11.07.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – гр. Смолян, с площ от 85 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., собственост на Кезим Реджепов Кокалов.

Размера на обезщетението е 616 (шестстотин и шестнадесет) лв.

2. Имот с пл. №184, кв. 30 по плана на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, одобрен със Заповед №101/11.07.1980 г. на Председателя на Окръжен народен съвет – гр. Смолян, с площ от 29 кв. м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., собственост на Мустафа Мустафа Синап.

Размера на обезщетението е 210 (двеста и десет) лв., разпределен между собствениците, както следва:

- Садет Мустафова Юрекли – 1/3 идеални части – 70.00 лв.;

- Фатма Мустафа Коджа – 1/3 идеални части – 70.00 лв.;

- Сали Мустафа Синап – 1/3 идеални части – 70.00 лв.;

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ/П/

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер