Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.503.1668 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка хиляда шестстотин шестдесет и осем) ул. „Шина Андреева“, град Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 20 Ноември 2023г. 11:48ч.

герб-община 2ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

 

       Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-544/17.11.2023 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 20465.503.1668 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка хиляда шестстотин шестдесет и осем), ул. „Шина Андреева“, град Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: ул. „Шина Андреева“, град Девин, общ. Девин, площ 57 (петдесет и седем) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., съседи: 20465.503.1667; 20465.503.1669; 20465.503.5080; представляващ частна общинска собственост, съгласно акт № 3074/06.10.2023 г.

  Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

1. Начална тръжна цена 1 233 (хиляда двеста тридесет и три) лева без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител

2. Стъпка за наддаване: 130 лв. (сто и тридесет лева)

3. Размер на депозит за участие в търга:130 лв. (сто и тридесет лева)

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ №1.

4. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

5. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

6. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 22.11.2023 г. до 16:00 ч. на 01.12.2023 г.

7. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 06.12.2023 г. от 10:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

ЗДРАВКО ИВАНОВ /П/

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер