Начало ОБЯВЛЕНИЯ Финансирани проекти Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа»
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

Стартира изпълнението на проект «Нови възможности за грижа»

Проект «Нови възможности за грижа» се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“, номер на процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. Партньори по Проекта са всичките 265 общини, като на територията на Столична община ще се изпълнява от 23 района.

Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Предвижда се проектът да бъде с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – 10 месеца.

Допустими целеви групи

  • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
  • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Семейства на деца, с увреждания;
  • Самотно живеещи тежко болни лица.

Кандидатите за потребители на услугата „Личен асистент” по проекта могат да подадат Заявление по образец в Общинска администрация – Девин всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа през периода от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г., включително в стая №9, ет.2.

Към заявлението се подават и следните документи:

документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие);

документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка);

експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

удостоверение за настойничество/попечителство (копие);

заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).

Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” ще се извършват в дома им от служители на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Девин. Въз основа на получената оценка на потребностите ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на потребителите.

В същия срок кандидатите за личен асистент подават заявление за работа. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители. Към заявлението се прилагат следните документи:

документ за самоличност (за справка);

автобиография;
документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;

служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);

служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);

пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);

копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по Оперативната програма «Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.»

За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:

-      безработни лица;

-   трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;

-    неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер