Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.506., находящ се в гр. Девин, кв. Настан, ул. „Индже войвода“
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 29 Януари 2024г. 13:42ч.

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

         Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-44/26.01.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 20465.506.95 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и шест точка хиляда деветдесет и пет), ул. „Индже войвода“, град Девин, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: ул. „Индже войвода“, град Девин, общ. Девин, площ 782 (седемстотин осемдесет и два) кв. м, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., съседи: 20465.506.96; 20465.506.607; 20465.506.94; 20465.506.616; 20465.506.163 представляващ частна общинска собственост, съгласно акт № 3037/09.10.2023 г.

         Търгът ще се проведе при следните УСЛОВИЯ:

 

Поземлен имот /ПИ/

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна цена

(в лева) без    ДДС                    

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

ПИ 20465.506.95,                     гр. Девин, кв. Настан

782

15 390,00

1 550

1 550

 

1. Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

2. Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. ІІ, стая № 11. Цената на тръжната документация е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

3. Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1, е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

4. Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00ч. до 16:00ч., е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024г.

5. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 14.02.2024 г. от 13:00 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1 в залата на Общинска администрация, ет. 3.

 

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер