Начало ОБЯВЛЕНИЯ Продажба и предоставяне под наем на имоти и вещи Обявяване на публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 10 кв. м. от приземен етаж на сграда, разположена в поземлен имот 73105.501.200, село Триград
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Понеделник, 29 Януари 2024г. 13:54ч.

 

герб-община 2

ОБЩИНА ДЕВИН


 

О Б Я В А

Община Девин съобщава на всички заинтересовани, че със Заповед № РД-09-43/26.01.2024 г. на Кмета на община Девин е обявен публичен търг с явно наддаване за наем на общински недвижим имот: помещение с площ 10 кв. м. от приземен етаж на сграда с идентификатор 73105.501.200.1, разположена в поземлен имот 73105.501.200, село Триград, община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-54/12.12.2011 г. на Изпълнителния Директор на АККГ, застроена площ 688 (шестстотин осемдесет и осем) кв. м., брой етажи: 2, предназначение: сграда за образование, акт за публична общинска собственост № 62/20.10.1997 г. за срок от 5 (пет) години.

Търгът ще се проведе при следните условия:

Наименование на

помещението

Предназначение, за което се отдава под наем

Площ

(в кв. м)

Начална тръжна месечна наемна цена

(в лева)

Стъпка на наддаване

(в лева)

Депозит (в лева)

1

Помещение в сграда 73105.501.200.1 село Триград, община Девин

Всестранни дейности

10

11.00

2.00

14.00

        

Срокът за внасяне на депозита за участие в търга е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г. Депозитът за участие се внася на касата в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, или в Центъра за административно обслужване към Община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1.

Място, цена и срок за закупуване на тръжната документация: Тръжната документация може да бъде закупена в административната сграда на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, ет. ІІ, стая №11. Цената за закупуване е 30 (тридесет) лева. Срокът за закупуване на тръжната документация е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

Срок за подаване на предложения за участие в публичния търг: Предложения за участие в търга се подават в Центъра за административно обслужване на община Девин, гр. Девин, ул. „Орфей” №1 е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.

Срок за извършване на оглед на обекта на публичния търг: всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:00 ч. е от 31.01.2024 г. до 16:00 часа на 09.02.2024 г.      

Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе на 14.02.2024 г. от 10:30 часа в сградата на Община Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” №1, залата на Общинска администрация, ет.3.

 

 

Подпис /П/

Здравко Иванов

Кмет на Община Девин

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер