Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми“ на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Четвъртък, 08 Февруари 2024г. 11:43ч.

ОбС-Девин 2


 

ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ“

на 12.02.2024 г. (понеделник) от 17:45 часа в Община Девин

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-14 от 29.01.2024 г. относно:Приемане на бюджета на община Девин за 2024 година.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-15 от 31.01.2024 г. относно:Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на " Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г." за 2023 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-16 от 31.01.2024 г. относно: Приемане на Общински спортен календар на община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-17 от 31.01.2024 г. относно: Календар за предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-18 от 31.01.2024 г. относно: Отчет за изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2023 г., в това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девин за 2023 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин за 2024 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2024 г.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-19 от 05.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и по видове и категории.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-20 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Стратегия за „Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 2023 г. - 2027 г. на Община Девин.“

Докладва:Кмет на Община Девин

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-21 от 05.02.2024 г. относно: Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2024 година на Община Девин.

Докладва:Кмет на Община Девин

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-23 от 07.02.2024 г. относно: Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. за периода 01.12.2023 г. до 31.12.2023 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за IV (четвърто) тримесечие 2023 г.

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-25 от 08.02.2024 г. относно: Определяне стойност на бална единица при формиране възнагражденията на органите на управление на „МБАЛ Девин“ ЕАД по реда на чл. 56 от Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия

Докладва:Председател на Общински съвет – Девин

 

11. Предложение с Вх. № КО-25 от 26.01.2024 г. относно: Приемане на Програма за управление на община Девин за периода 2023 – 2027 г.

     Докладва:Кмет на Община Девин

 

     Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „БФЕФП“ може да разгледате на:

     http://www.devin.bg/files/dnevenred

 

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер