Начало ОБЯВЛЕНИЯ Проект по ОПАК за обучение на служителите Проведе се първото обучение за развитие на ключови компетентности на служителите от Общинска администрация – Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща

 

 

Проведе се първото обучение за развитие на ключови компетентности на

служителите от Общинска администрация – Девин

 

В продължение на четири последователни дни 20-23 март 2015 г. в гр. Велико Търново се проведе първото обучение за развитие на ключови компетентности за общинските служители по проект „Подобряване на професионалната компетентност на Общинска администрация – Девин чрез провеждане на специализирани обучения”, Договор № М13-22-92/01.08.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Темата на обучението бе: „Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата”. В него се включиха кметове и кметски наместници, ръководители и служители на общинската администрация. По интересен и непосредствен начин, чрез комбинация от теоретична част и практически упражнения, ролеви игри, дискусии и разглеждане на казуси, участниците упражниха познанията си и придобиха нови знания и умения по основните теми: Поставяне на цели от типа SMART; Силата на рутината; Изготвяне на личен график; График на нови проекти и задачи; Създаване на работна среда; Организиране на документи; Мотивация.

Целта на обучението бе изграждане на практически умения за:

  • Планиране на организацията на ежедневната работа и осъществяване на рутинните дейности в посока на освобождаване на по-голям времеви ресурс.
  • Придобиване на нови знания за правилно поставяне на целите за извършване на работата и създаване на ефективна обкръжаваща среда.
  • Придобиване на умения за боравене с методи за планиране и организиране, които спестяват време и повишават личната ефективност.

В рамките на предвидените 24 учебни часа лекторите – д-р Минчо Николов, доктор по трудова и организационна психология и д-р Дончо Донев, доктор по социална психология, обучиха 55 служители и ръководители от общинската администрация. С цел максимална усвояемост на теорията и постигане на по-добър обучителен ефект, бяха представени много полезни и практични идеи по темите, съобразени със спецификата на работа в общинската администрация и конкретните нужди на целевата група.

Като пряк резултат от реализираните обучителни дейности, се постига устойчиво надграждане на квалификацията на обучените служителите, повишаване на тяхната мотивация за работа и подобряване на ефективността им на работното място. По-конкретно, проведеното обучение по „Лична продуктивност, мотивиране и планиране на дейността за подобряване качеството на работата” рефлектира върху изграждането на умения за повишаване на личната и организационна целенасочесност, производителност и отговорност за управлението на времето на общинските служители. Това от своя страна оказва пряко влияние за подобряване на работата на цялата общинска администрация, което ще се отрази положително и върху начина на обслужване на гражданите и бизнеса на територията на община Девин.

Следващото обучение за развитие на ключови компетентности за общинските служители по проекта е на тема: „Вътрешно-организационни комуникативни умения, екипен подход”, което ще се проведе през месец юни в гр. Несебър.

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер