Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Устройство на територията. Общинска собственост, селско и горско стопанство“ на 11.03.2024 г. (понеделник) от 17:30 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 06 Март 2024г. 16:39ч.

image

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО“

на 11.03.2024 г. (понеделник) от 17:30 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-2 от 04.01.2024 г. относно: Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода –  изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, село Беден, община Девин, област Смолян на Николай Илиев Илиев.

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-4 от 10.01.2024 г. относно: Продажба на застроен имот - УПИ IV-41, 42, кв. 7, частна общинска собственост, находящ се в село Триград, община Девин, област Смолян, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-5 от 10.01.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот - помпена станция, разположена в общински урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI, кв. 14, по плана на село Гьоврен, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-24 от 07.02.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот УПИ XXX, имот с идентификатор 20465.504.842 в кв. 67, гр. Девин и частична промяна на уличната регулация на улица „Иглика“ и ул. „Букет“, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-26 от 14.02.2024 г. относно: Разглеждане на предложение за изменение ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и кв. 158, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-28 от 20.02.2024 г. относно: Провеждане на търг за продажба на сграда с идентификатор 73105.501.330.2, в с. Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-29 от 20.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на общински недвижим имот - сграда с идентификатор 36796.2.167.1, село Кестен, община Девин, местност Поюклиев гроб.

Докладва: Кмет на Община Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-30 от 20.02.2024 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 15 кв. м. към жилищна сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 20465.503.9.

Докладва: Кмет на Община Девин

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-31 от 20.02.2024 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 17957.501.375, представляващ УПИ IX, кв. 16, по плана на село Грохотно, община Девин, частна общинска собственост на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО-32 от 20.02.2024 г. относно: Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.501.1219 частна общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Тинтява“ № 1, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО-34 от 20.02.2024 г. относно: Продажба на застроен имот - УПИ XVI-49, кв. 11, частна общинска собственост, находящ се в село Гьоврен, община Девин, област Смолян, на собственика на законно построена в него сграда.

Докладва: Кмет на Община Девин

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО-35 от 22.02.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, за УПИ III - за общежитие в кв. 16 по плана на с. Триград, община Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО-36 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“

Докладва: Кмет на Община Девин

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО-37 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“

Докладва: Кмет на Община Девин

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО-38 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2023 – 2026 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО-39 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2021-2028, за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО-40 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. “

Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО-41 от 27.02.2024 г. относно: Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за поземлен имот (ПИ) 48547.26.4, урегулиран поземлен имот (УПИ) I - за вилно селище, кв. 20, м. „Керезлика“, село Михалково.

Докладва: Кмет на Община Девин

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО-42 от 27.02.2024 г. относно: Учредяване на възмездно и безсрочно право на пристрояване с площ 53 кв. м. към жилищна сграда, построена в общински поземлен имот с идентификатор 20465.502.1304.

Докладва: Кмет на Община Девин

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО-43 от 27.02.2024 г. относно: Продажба на имот с идентификатор 20465.504.1127, частна общинска собственост в кв. 88, УПИ III-1127 по ПУП на град Девин, община Девин, област Смолян, улица „Техеран“ № 39.

Докладва: Кмет на Община Девин

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО-44 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) поземлен имот с идентификатор № 73105.22.216, находящ се в землището на село Триград, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО-45 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор № 66130.4.76, находящ се в землището на село Селча, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО-46 от 29.02.2024 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва: Кмет на Община Девин

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО-47 от 29.02.2024 г. относно: Дарение на имоти, общинска собственост.

Докладва: Кмет на Община Девин

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО-48 от 05.03.2024 г. относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Смолян и за Районен съд - Девин за мандат 2024-2028 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО-49 от 06.03.2024 г. относно: Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „УТОССГС“ може да разгледате наhttp://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер