Начало ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Заседания на постоянните комисии към ОбС - Девин Дневен ред за заседание на ПК „Здравеопазване, социална политика. Екология“ на 11.03.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

ВходPDF Печат Е-поща
Сряда, 06 Март 2024г. 16:53ч.

image

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – девин


  ЗАСЕДАНИЕ НА ПК „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. ЕКОЛОГИЯ“

на 11.03.2024 г. (понеделник) от 17:00 часа в Община Девин

ДНЕВЕН РЕД:

          1. Докладна записка с Вх. № ДЗО-36 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“

Докладва: Кмет на Община Девин

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО-37 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО-38 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2023 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2023 – 2026 г.

Докладва: Кмет на Община Девин

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО-39 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 2021-2028, за 2023 година.

Докладва: Кмет на Община Девин

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО-40 от 27.02.2024 г. относно: Приемане на отчет за 2023 г. за изпълнение на „Програмата за опазване на околната среда за периода 2021-2028 г. “

Докладва: Кмет на Община Девин

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-46 от 29.02.2024 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред.

Докладва: Кмет на Община Девин

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО-48 от 05.03.2024 г. относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Смолян и за Районен съд - Девин за мандат 2024-2028 година.

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО-49 от 06.03.2024 г. относно: Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Докладва: Кмет на Община Девин

Материалите по Дневния ред за заседанието на ПК „ЗСПЕ“ може да разгледате на: http://79.124.20.10/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер