Начало ОБЯВЛЕНИЯ Обявления по устройство на територията Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и 158, гр. Девин
Банер
Банер
Банер
Банер

Последни публикации

PDF Печат Е-поща
Сряда, 10 Април 2024г. 16:18ч.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Девин на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване по реда на действащата нормативна уредба за ПИ 20465.504.1030, ПИ 20465.504.966 и ПИ 20465.504.5049 в кв. 152 и 158, гр. Девин, както следва: промяна на регулацията на УПИ IV – за търговия и услуги, в кв. 152 и обособяване от него на нов УПИ V – за обществено обслужване в кв. 158; частична промяна на УПИ IV, кв. 158; отпадане на УПИ V – за озеленяване, в кв. 158 и нереализираната улична регулация между о.т. 284 до о.т. 27; обособяване на нова улица между УПИ ІІІ – за административна сграда, в кв. 152 и новообразувания УПИ V – за обществено обслужване, в кв. 158 по реализираната на място улица, във връзка с което се променя и регулацията на УПИ ІІІ – за административна сграда, в кв. 152; частична промяна на уличната регулация от о.т. 178 до о.т. 28, преминаваща между кв. 64 и 158 и обособяването й като улица-тупик за обслужване на УПИ І, ІІ, III и IV в кв. 158; частична промяна на уличната регулация на ул. Явор (ПИ 20465.504.5049) от о.т. 284 през о.т. 283, о.т. 282, о.т. 281 до о.т. 99 в рамките на новообразувания УПИ V – за обществено обслужване, в кв. 158.

Проектът е изложен в стая № 13 в сградата на Общинска администрация - Девин с административен адрес: гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. Дружба № 1.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

/Извадка от Неофициален раздел бр. 31 от 09.04.2024 г. на ДВ/

 

 

.

.

.

.
Банер
Банер
Банер